Jeremiah 49

Пророчества за амонците, Едом, Дамаск, Кидар, Асор и Елам

1 a За амонците. Така казва Господ :
Израил няма ли синове?
Няма ли наследник?
Тогава защо амонският цар владее Газа
и народът му живее в неговите градове?
2 b Затова, ето, идат дни, казва Господ ,
когато ще направя да се чуе тревога за война
против Рава на амонците;
и тя ще стане грамада развалини
и селата
49:2 От евр. дъщерите.
ѝ ще бъдат изгорени с огън;
тогава Израил ще завладее онези,
които са владели него, казва Господ .
3 d Заридай, Есевоне, защото Гай бе разрушен,
извикайте, дъщери на Рава, препашете се с вретище;
плачете и се лутайте между оградите;
защото царят им ще отиде в плен
заедно със свещениците и първенците си.
4 e Защо се хвалиш с долините?
Водите на долината ти изтекоха, дъще отстъпнице,
която си уповавала на съкровищата си
и си казала: Кой ще дойде против мен?
5 Ето, казва Господ , Йехова на Силите,
Аз нанасям върху тебе страх
от всички, които са около теб;
и вие ще бъдете прогонени – всеки където му видят очите,
без да има кой да прибере скитащите се.
6 f А после ще върна от плен
амонците, казва Господ .

7 g За Едом. Така казва Господ на Силите:
Няма ли вече мъдрост в Теман?
Изгуби ли се разсъдъкът от благоразумните?
Изчезна ли мъдростта им?
8 h Бягайте, завърнете се, направете си дълбоки места за живеене,
дедански жители;
защото ще докарам върху Исав бедствието му –
времето, когато ще го накажа.
9 i Ако дойдеха при тебе гроздоберци,
нямаше ли да оставят баберки?
Ако дойдеха крадци през нощта,
не биха ли грабнали само това, което им е необходимо?
10 j Но Аз оголих Исав,
открих скришните му места
и той няма да може да се скрие;
бяха разграбени домът му, братята му и съседите му.
И него го няма.
11 Остави сирачетата си; Аз ще ги запазя живи;
и вдовиците ти нека уповават на Мене.
12 k Защото така казва Господ :
Ето, онези, на които не се падаше да пият от чашата,
непременно ще пият;
а ти ли ще останеш съвсем ненаказан?
Няма да останеш ненаказан,
не, непременно ще пиеш,
13 l защото се заклех в Себе Си, казва Господ ,
че Восора ще стане за учудване и укоряване,
пуста и за проклятие
и всичките ѝ градове ще се обърнат на вечна пустота.
14 m Чух известие от Господа
и посланик беше изпратен между народите да каже:
Съберете се и елате против нея,
и станете на бой,
15 защото Аз ще те направя малък между народите,
презрян между хората.
16 n Колкото до твоята застрашителност,
гордостта на сърцето ти те е измамила,
о, ти, който живееш в пукнатините на канарите,
който владееш висината на хълмовете;
но ако и да поставиш гнездото си високо като орел,
и оттам ще те сваля, казва Господ .
17 o Едом ще стане за учудване;
всеки, който би минал през него, ще се учуди
и ще подсвирне за всичките му язви.
18 p Както при разорението на Содом и Гомор
и близките им градове, казва Господ ,
така никой човек няма да живее там,
нито човешки син ще бъде пришълец там.
19 q Ето, като лъв от прииждането на Йордан
той ще излезе против богатото пасбище;
защото Аз мигновено ще изпъдя Едом оттам
и онзи, който бъде избран, ще поставя над него.
Защото кой е подобен на Мен?
И кой ще Ми определи времето за съд?
И кой е онзи овчар, който ще застане против Мене?
20 r Затова слушайте решението,
което Господ е взел против Едом,
и намеренията, които е намислил против жителите на Теман:
непременно ще повлекат и най-малките от стадото;
непременно ще направи да запустее пасбището им заедно с тях.
21 s От слуха за разорението им земята се тресе;
издава се вик, чийто шум се чува до Червеното море.
22 t Ето, като излезе, ще налети като орел
и ще разпростре крилата си над Восор;
и в онзи ден сърцето на Едомовите силни
ще бъде като сърцето на жена, когато ражда.
23 u За Дамаск.
Емат и Арфад се посрамиха,
защото чуха лоша вест; стопиха се;
тъга има, както на морето,
което не може да утихне.
24 v Дамаск отслабна,
обърна се в бяг,
трепет го обзе;
скръб и болки го обладаха,
както на жена, когато ражда.
25 w Как не беше пощаден този прочут град –
град, който е удоволствието ми;
26 x затова младежите му ще паднат по улиците му
и всички военни мъже ще загинат в онзи ден,
казва Господ на Силите.
27 y В стената на Дамаск Аз ще запаля огън,
който ще погълне палатите на Венадад.

28 z За Кидар и за асорските царства, които вавилонският цар Навуходоносор порази. Така казва Господ : Станете, излезте към Кидар
и погубете източните жители.
29 aa Ще отнемат шатрите и стадата им;
ще вземат за себе си завесите им,
цялата им покъщнина и камилите им;
и ще извикат към тях: Ужас от всяка страна!
30 ab Бягайте, отстранете се надалече,
направете си дълбоки места за живеене,
асорски жители, казва Господ ;
защото вавилонският цар Навуходоносор
има намерение против вас
и е намислил кроеж против вас.
31 ac Станете, излезте при спокойния народ,
който живее безгрижно, казва Господ ,
които нямат нито порти, нито лостове,
а живеят сами.
32 ad Камилите им ще бъдат за обир
и многото им добитък – за плячка;
Аз ще разпръсна по всички ветрища
онези, които си стрижат издадените части на косата,
и ще докарам погибелта им от всяка тяхна страна, казва Господ .
33 ae А Асор ще стане жилище на чакали,
пустиня довека;
там няма да живее човек,
нито човешки син ще бъде пришълец в него.

34 af Господнето слово, което дойде към пророк Йеремия за Елам, в началото на царуването на Юдейския цар Седекия, като каза: 35 ag Така казва Господ на Силите:
Ето, ще счупя лъка на Елам,
тяхната главна сила.
36 ah Ще докарам върху Елам четирите ветрища
от четирите страни на небето
и ще ги разпръсна по всички тези ветрища;
и няма да има народ,
където да не отидат изгонените еламци.
37 ai И Аз ще разтреперя еламците пред неприятелите им
и пред онези, които искат живота им;
и ще докарам върху тях зло –
пламенния Си гняв, казва Господ ;
ще пратя и меч след тях,
докато ги довърша.
38 aj И като представя престола Си в Елам,
ще изтребя оттам
цар и първенци, казва Господ .
39 ak Но в следващите дни
ще върна пленените еламци, казва Господ .
Copyright information for BulProtRev