Jeremiah 50

Пророчества за Вавилон

1 a Словото, което Господ говори чрез пророк Йеремия за Вавилон, за Халдейската земя: 2 b Известете между народите,
прогласете и вдигнете знаме;
прогласете, не крийте;
казвайте: Вавилон бе превзет,
Вил се посрами,
Меродах бе разрушен,
посрамиха се изваяните му,
строшиха се идолите му;
3 c защото от север излиза против него народ,
който ще запусти земята му,
така че да няма кой да живее в нея;
от човек до животно бягат и ги няма.
4 d В онези дни и в онова време, казва Господ ,
ще дойдат израилтяните
заедно с юдеите;
като ходят, ще плачат
и ще потърсят Господа , своя Бог.
5 e Ще питат за Сион
с лицата си, обърнати към него, и ще казват:
Елате да се присъединим към Господа
във вечен завет, който няма да бъде забравен.
6 f Народът Ми станаха изгубени овце;
пастирите им ги заблудиха,
накараха ги да се скитат по планините;
те отидоха от планина на хълм,
забравиха кошарата си.
7 g Всички, които ги намираха, ги изяждаха;
и противниците им казаха: Ние не сме виновни,
защото те съгрешиха против Господа , обиталището на правдата.
Да! Против Господа , надеждата на бащите им.
8 h Бягайте от Вавилон,
излезте от земята на халдейците
и бъдете като козли пред стадо.
9 i Защото, ето, Аз ще повдигна
и ще направя да излязат против Вавилон
големи народи, събрани от северната земя,
които ще се опълчат против него;
оттам ще бъде превзет;
стрелите им ще бъдат като на силен изтребител,
който не се връща празен.
10 j И Халдея ще бъде разграбена;
всичките ѝ грабители ще се наситят, казва Господ .
11 k При все че се радвате, при все че се веселите,
вие, обирачи на наследството Ми,
при все че скачате като телица на трева
и цвилите като яки коне,
12 пак майка ви ще се посрами много,
родителката ви ще се смути;
ето, тя ще бъде последна между народите –
земя пуста, суха и непроходима.
13 l Поради гнева Господен тя няма да бъде населена,
а цяла ще запустее;
всеки, който минава през Вавилон, ще се учуди
и ще подсвирне за всички негови язви.
14 m Опълчете се против Вавилон отвред,
всички, които опъвате лък;
стреляйте против него, не жалете стрели,
защото той съгреши пред Господа .
15 n Възкликнете поради него отвред,
защото той се покори
50:15 От евр. си даде ръката.
;
укрепленията му паднаха,
стените му бяха съборени;
защото това е въздаянието Господне ;
отплатете му;
както той е направил, така му направете.
16 p Изтребете от Вавилон сеяча
и онзи, който държи сърп в жътвено време;
поради страха от лютия меч
всеки от тях ще се върне при народа си
и всеки ще бяга в земята си.
17 q Израил е изгонена овца,
която гониха лъвове;
първо асирийският цар я изяде,
а после този вавилонски цар Навуходоносор
сгриза костите ѝ.
18 Затова така казва Господ на Силите, Израилевият Бог:
Ето, Аз ще накажа вавилонския цар и земята му,
както наказах асирийския цар.
19 r И ще доведа Израил пак в пасбището му;
той ще пасе в Кармил и Васан
и душата му ще се насити
върху Ефремовата гора и в Галаад.
20 s В онези дни и в онова време, казва Господ ,
беззаконието на Израил ще бъде потърсено и няма да го има,
и греховете на Юда – и няма да се намерят;
защото ще простя на оцелелите, които оставям.
21 t Излез против земята, която двойно се е разбунтувала –
против нея и против жителите, които ще бъдат наказани;
разори и след разорените обречи на изтребление, казва Господ ,
като извършиш всичко, както ти заповядах.
22 u Боен вик има в страната,
вик и на страшно разорение.
23 v Как се счупи и сломи
чукът на целия свят!
Как се превърна Вавилон в пустота между народите!
24 w Поставих ти примка – и ти се хвана,
Вавилоне, без да се сетиш;
намерен беше, още и уловен,
защото си се възпротивил на Господа .
25 x Господ отвори оръжейницата Си
и извади оръжията на гнева Си;
защото Господ, Йехова на Силите, има да извърши дело
в земята на халдейците.
26 Елате против него от най-далечния край,
отворете житниците му,
натрупайте го като купове и го обречете на изтребление;
нищо да не остане от него.
27 y Изколете всичките му телета;
нека слязат на клане.
Горко им! Защото дойде денят им,
времето за наказанието им.
28 z Глас на онези, които бягат
и които са се отървали от вавилонската земя,
за да извести в Сион
въздаянието от Господа , нашия Бог,
въздаянието за храма Му!
29 aa Свикайте стрелците против Вавилон,
всички, които опъват лък;
разположете стан наоколо против него,
за да не се отърве никой от него;
въздайте му според делата му,
според всичко, което е направил, така му направете;
защото се е възгордял против Господа ,
против Святия Израилев.
30 ab Затова младежите му ще паднат по улиците му
и всичките му военни мъже
ще загинат в онзи ден, казва Господ .
31 ac Ето, Аз съм против теб, о, граде горделиви,
казва Господ, Йехова на Силите;
защото настана денят ти,
времето, когато ще те накажа.
32 ad Горделивият ще се препъне и падне
и няма да има кой да го вдигне;
и ще запаля огън в градовете му,
който ще погълне всичко около него.
33 Така казва Господ на Силите:
Израилтяните и юдеите се угнетяват заедно;
всички, които ги плениха, ги задържат,
отказват да ги пуснат.
34 ae Но Изкупителят им е мощен;
Господ на Силите е името Му;
непременно ще се застъпи за делото им,
за да успокои света
и да смути вавилонските жители.
35 af Меч има върху халдейците, казва Господ ,
и върху жителите на Вавилон,
и върху първенците му, и върху мъдрите му!
36 ag Меч има върху измамниците! И те ще обезумеят.
Меч върху юнаците му! И те ще се ужасяват.
37 ah Меч има върху конете им, върху колесниците им
и върху всички разноплеменни народи, които са сред него!
И ще станат като жени.
Меч – върху съкровищата му! И ще бъдат разграбени.
38 ai Суша има върху водите му; и ще пресъхнат;
защото е земя, предадена на изваяни идоли,
и жителите ѝ са полудели за страшилищата си
50:38 Т.е. идолите си.
.
39 ak Затова зверове от пустинята
и хиени живеят там –
и щрауси ще живеят там;
и няма да бъде населен вече довека,
нито обитаем от род в род.
40 al Както когато Бог съсипа Содом и Гомор
и близките им градове, казва Господ ,
така никой човек няма да живее там,
нито човешки син ще бъде пришълец там.
41 am Ето, народ ще дойде от север.
Да! Голям народ и много царе
ще се издигнат от краищата на света.
42 an Лък и копие ще държат;
жестоки са и немилостиви;
гласът им бучи като морето;
възседнали са на коне,
всеки опълчен като мъж за бой
против тебе, дъще вавилонска.
43 ao Вавилонският цар чу вестта за тях
и ръцете му отслабнаха;
мъки го обзеха,
болки като на жена, която ражда.
44 ap Ето, като лъв от прииждането на Йордан
той ще излезе против богатото пасбище;
защото Аз мигновено ще изпъдя Халдея оттам
и онзи, който бъде избран, ще поставя над нея.
Защото кой е подобен на Мен и кой ще Ми определи време за съд ?
И кой е онзи овчар, който ще застане против Мене?
45 aq Затова слушайте решението,
което Господ е взел против Вавилон,
и намеренията, които е намислил против земята на халдейците:
непременно ще повлекат и най-малките от стадото,
непременно ще направи да запустее пасбището им заедно с тях.
46 ar От слуха за превземането на Вавилон
земята се потресе
и вопълът се разчу между народите.
Copyright information for BulProtRev