John 10

Исус Христос – добрият Пастир

1 Истина, истина ви казвам: Който не влиза през вратата на кошарата на овцете, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник.

2 А който влиза през вратата, е овчар на овцете.

3 Пазачът му отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда.

4 Когато е извел всички свои, той върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му.

5 А след чужд човек няма да вървят, но ще побегнат от него, защото не познават гласа на чуждите.

6 Тази притча им каза Исус; но те не разбраха какво им говореше.

7 Тогава Исус пак каза: Истина, истина ви казвам: Аз съм вратата на овцете.

8 a Всички, които са дошли преди Мене, са крадци и разбойници; но овцете не ги послушаха.

9 b Аз съм вратата; ако някой влезе през Мене, ще бъде спасен и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.

10 Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.

11 c Аз съм добрият Пастир; добрият пастир дава живота си за овцете.

12 d Който е наемник, а не овчар и не е стопанин на овцете, като вижда, че иде вълкът, оставя овцете и бяга; а вълкът ги разграбва и разпръсва.

13 Той бяга , защото е наемник и не го е грижа за овцете.

14 e Аз съм добрият Пастир. Аз познавам Своите овце и Моите Ме познават,

15 f както Отец познава Мен и Аз познавам Отца. Аз давам живота Си за овцете.

16 g И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир.

17 h Затова Отец Ме обича, защото Аз давам живота
10:17 Букв. душата.
Си, за да го взема отново.

18 j Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тази заповед получих от Своя Отец.

19 k Поради тези думи пак възникна раздор между юдеите.

20 l Мнозина от тях казваха: Бяс има и е луд; защо Го слушате?

21 m Други казваха: Тези думи не са на човек, обладан от бяс. Може ли зъл дух да отваря очи на слепи?

Исус – Божий Син

22 И настъпи в Йерусалим празникът на освещението на храма. Беше зима;

23 n и Исус ходеше в Соломоновия притвор на храма.

24 Тогава юдеите Го наобиколиха и Му казаха: Докога ще ни държиш в неведение? Ако Ти си Христос, кажи ни ясно.

25 o Исус им отговори: Казах ви и не вярвате. Делата, които върша в името на Своя Отец, те свидетелстват за Мене.

26 p Но вие не вярвате, защото не сте от Моите овце.

27 q Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват.

28 r И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката Ми.

29 s Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.

30 t Аз и Отец сме едно.

31 u Юдеите пак взеха камъни, за да Го убият.

32 Исус им отговори: Много добри дела ви показах от Отца; за кое от тези дела искате да Ме убиете с камъни?

33 v Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, Който си човек, правиш Себе Си Бог.

34 w Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: „Аз казах, богове сте вие“?

35 Ако са наречени богове онези, към които дойде Божието слово, а Писанието не може да се наруши,

36 x то на Този ли, Когото Бог освети и прати на света, казвате: Богохулстваш; защото казах: Аз съм Божий Син?

37 y Ако не върша делата на Своя Отец, не Ми вярвайте;

38 z но ако ги върша, дори да не вярвате на Мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, че Отец е в Мен и Аз в Отца.

39 aa Пак искаха да Го хванат, но Той се изплъзна от ръцете им.

40 ab И отиде отвъд Йордан, на мястото, където Йоан по-рано кръщаваше, и остана там.

41 ac И мнозина дойдоха при него; и казаха: Йоан не извърши никое знамение; но всичко, което каза Йоан за Този, беше истина.

42 ad И там мнозина повярваха в Него.
Copyright information for BulProtRev