John 12:12-19

Тържественото влизане в Йерусалим

( Мат. 21:1-11 ; Марк 11:1-11 ; Лука 19:28-44 )

12 a На следващия ден едно голямо множество, което беше дошло на празника, като чуха, че Исус пристига в Йерусалим,

13 b взеха палмови клони и излязоха да Го посрещнат, като викаха: Осанна! Благословен, Който идва в Господнето име, Израилевият Цар!

14 c А Исус, като намери едно осле, възседна го, според както е писано: 15 d „Не бой се, дъще Сионова.
Ето, твоят Цар иде,
възседнал осле.“

16 e Учениците Му отначало не разбраха това. А когато Исус се прослави, тогава си спомниха, че това беше писано за Него и че това направиха за Него.

17 А множеството, което беше с Него, когато повика Лазар от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше за това чудо.

18 f По същата причина Го посрещна и народът, защото чуха, че извършил това знамение.

19 g Затова фарисеите си говореха помежду си: Вижте, че нищо не постигаме! Ето, светът отиде след Него.
Copyright information for BulProtRev