John 13

Тайната вечеря

( Мат. 26:17-30 ; Марк 14:12-26 ; Лука 22:7-23 )

1 a А преди празника Пасха Исус, като знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби.

2 b И когато беше готова вечерята, като дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да Го предаде,

3 c Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете Му и че от Бога е излязъл и при Бога отива,

4 d стана от вечерята, свали горните Си дрехи, взе престилка и я препаса.

5 После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан.

6 e И когато стигна до Симон Петър, той каза: Господи, Ти ли ще ми умиеш краката?

7 f Исус му отговори: Това, което Аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш.

8 g Петър Му каза: Ти няма да умиеш краката ми вовеки. Исус му отговори: Ако не те умия, нямаш дял с Мене.

9 Симон Петър каза: Господи, не само краката ми, но и ръцете ми и главата ми.

10 h Исус му каза: Който се е окъпал, няма нужда да умие друго освен краката си, а целият е чист; и вие сте чисти, но не всички.

11 i Защото Той знаеше кой щеше да Го предаде; затова и каза: Не всички сте чисти.

12 А като уми краката им и си взе горните дрехи, седна пак и им каза: Знаете ли какво направих?

13 j Вие Ме наричате Учител и Господ; и право казвате, защото съм такъв.

14 k И така, ако Аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката.

15 l Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас.

16 m Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил.

17 n Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате.

18 o Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал; но това стана , за да се изпълни писаното: „Който яде хляба Ми, той вдигна своята пета против Мен.“

19 p Отсега ви казвам това нещо , преди да е станало, та когато стане, да повярвате, че Аз съм Този, за Когото ви говорих .

20 q Истина, истина ви казвам: Който приеме онзи, когото Аз пращам, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.

Исус предсказва, че ще бъде предаден

( Мат. 26:20-25 ; Марк 14:17-21 ; Лука 22:21-23 )

21 r Като каза това, Исус се развълнува в духа Си и засвидетелства: Истина, истина ви казвам, един от вас ще Ме предаде.

22 Учениците се спогледаха помежду си, като недоумяваха за кого говори.

23 s А на трапезата един от учениците, когото Исус обичаше, се беше облегнал на скута на Исус.

24 Затова Симон Петър му кимна и му каза: Кажи ни за кого говори.

25 А той, както се беше облегнал на скута на Исус, се обърна и Му каза: Господи, кой е той?

26 Исус отговори: Той е онзи, за когото ще натопя залъка и ще му го дам. И така, като натопи залъка, взе и го подаде на Юда Симонов Искариотски.

27 t И тогава, след залъка, Сатана влезе в него. Тогава Исус му каза: Каквото вършиш, върши го по-скоро.

28 А никой от седящите на трапезата не разбра защо му каза това;

29 u защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата
13:29 От гр. торбичката или кутийката.
, че Исус му казва: Купи каквото ни трябва за празника, или: Дай нещо на сиромасите.

30 И така, като прие залъка, Юда веднага излезе; а беше нощ.

Новата заповед за любовта

31 w А когато излезе, Исус каза: Сега се прослави Човешкият Син и Бог се прослави в Него;

32 x и Бог ще Го прослави в Себе Си, и скоро ще Го прослави.

33 y Дечица, още малко съм с вас. Ще Ме търсите и както казах на юдеите, така и на вас казвам сега – където отивам Аз, вие не можете да дойдете.

34 z Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг.

35 aa По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.

Исус предсказва отричането на Петър

( Мат. 26:31-35 ; Марк 14:27-31 ; Лука 22:31-34 )

36 ab Симон Петър Му каза: Господи, къде отиваш? Исус отговори: Където Аз отивам, ти сега не можеш да дойдеш, но по-късно ще дойдеш.

37 Петър Му каза: Господи, защо да не мога да Те последвам сега? Живота
13:37 От гр. очиства.
си ще дам за Теб.

38 ad Исус отговори: Живота
13:38 От гр. очиства.
си ли ще дадеш за Мен? Истина, истина ти казвам: Петелът няма да е пропял, преди да си се отрекъл три пъти от Мене.
Copyright information for BulProtRev