John 14

Исус Христос – пътят и истината, и животът

1 a Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене.

2 b В дома на Моя Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.

3 c И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.

4 И вие знаете къде отивам и пътя знаете.

5 Тома Му каза: Господи, не знаем къде отиваш; а как можем да знаем пътя?

6 d Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.

7 e Ако познавахте Мене, бихте познали и Моя Отец. Отсега нататък Го познавате и сте Го видели.

8 Филип Му каза: Господи, покажи ни Отца и това ни е достатъчно.

9 f Исус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца. Как така казваш: Покажи ми Отца?

10 g Не вярваш ли, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не ги говоря от Себе Си; но Отец, който пребъдва в Мене, върши Своите дела.

11 h Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мен; или пък Ми вярвайте поради самите дела.

12 i Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца.

13 j И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.

14 Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя.

Обещание за изпращане на Святия Дух

15 k Ако Ме обичате, ще пазите Моите заповеди.

16 l И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител
14:16 Т.е. адвокат, защитник в съда.
, за да бъде с вас вовеки –

17 n Духа на истината, Когото светът не може да приеме, защото не Го вижда, нито Го познава. Вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде.

18 o Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.

19 p Още малко и светът вече няма да Ме вижда, а вие Ме виждате. Понеже Аз живея, и вие ще живеете.

20 q В онзи ден ще познаете, че Аз съм в Своя Отец, и вие в Мен, и Аз във вас.

21 r Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме обича; а който Ме обича, ще бъде възлюбен от Моя Отец и Аз ще го възлюбя, и ще му се явя лично.

22 s Юда (не Искариотски) Му каза: Господи, защо ще се явиш на нас, а не на света?

23 t Исус му отговори: Ако Ме обича някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби и Ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него.

24 u Който не Ме обича, не пази думите Ми. Учението, което слушате, не е Мое, а на Отца, Който Ме е изпратил.

25 Тези неща ви казах, докато още съм с вас.

26 v А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.

27 w Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.

28 x Чухте, че ви казах: Отивам си и отново ще дойда при вас. Ако Ме обичахте, бихте се зарадвали за това, че отивам при Отца; защото Отец е по-голям от Мен.

29 y И сега ви казах това , преди да е станало, така че когато стане, да повярвате.

30 z Аз няма още много да говоря с вас, защото иде князът на този свят. Той няма нищо свое в Мене.

31 aa Но това става, за да познае светът, че Аз обичам Отца и че както Ми е заповядал Отец, така правя. Станете, да си отидем оттук.
Copyright information for BulProtRev