John 18

Залавянето на Исус Христос

( Мат. 26:47-56 ; Марк 14:43-50 ; Лука 22:47-53 )

1 a Като изрече това, Исус излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон, където имаше градина, в която влезе Той и учениците Му.

2 b А и Юда, който Го предаваше, знаеше това място; защото Исус често се събираше там с учениците Си.

3 c И така, Юда, като взе една дружина войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия.

4 А Исус, като знаеше всичко, което щеше да Го сполети, излезе и им каза: Кого търсите?

5 Отговориха му: Исус Назарянина. Исус им каза: Аз съм. С тях стоеше и Юда, който Го предаваше.

6 И когато им каза: Аз съм , те се дръпнаха назад и паднаха на земята.

7 Пак ги попита: Кого търсите? А те казаха: Исус Назарянина.

8 d Исус отговори: Казах ви, че съм Аз. И така, ако търсите Мен, оставете тези да си отидат;

9 e за да се изпълни словото, изречено от Него: От тези, които си Ми дал, нито един не изгубих.

10 f А Симон Петър, който имаше меч, измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо; а името на слугата беше Малх.

11 g Тогава Исус каза на Петър: Сложи меча в ножницата. Чашата, която ми даде Отец, да не я ли пия?

12 И така, дружината, хилядникът и юдейските служители хванаха Исус и Го вързаха.

Съдът пред първосвещениците. Отричането на Петър

( Мат. 26:57-75 ; Марк 14:53-72 ; Лука 22:54-62 )

13 h И Го заведоха първо при Анна; защото той беше тъст на Каяфа, който беше първосвещеник през тази година.

14 i А Каяфа беше онзи, който беше съветвал юдеите, че е по-добре един човек да загине за народа.

15 j И след Исус вървяха Симон Петър и един друг ученик; и този ученик, като беше познат на първосвещеника, влезе с Исус в двора на първосвещеника.

16 k А Петър стоеше вън до вратата; и така, другият ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе и говори с жената, поставена при входа, и въведе Петър.

17 l И слугинята при входа каза на Петър: И ти ли си от учениците на Този Човек? Той каза: Не съм.

Исус Христос на съд пред Пилат

( Мат. 27:1-26 ; Марк 15:1-15 ; Лука 23:1-25 )

18 А слугите и служителите бяха запалили огън, защото беше студено, и стояха и се грееха; и Петър стоеше с тях и се грееше.

19 А първосвещеникът попита Исус за учениците Му и за учението Му.

20 m Исус му отговори: Аз говорих открито на света, винаги поучавах в синагогите и в храма, където всички юдеи се събират, и нищо не съм говорил скришом.

21 Защо питаш Мене? Питай онези, които са Ме слушали, какво съм им говорил; ето, те знаят какво съм казал.

22 n Когато каза това, един от служителите, който стоеше наблизо, удари плесница на Исус и каза: Така ли отговаряш на първосвещеника?

23 Исус му отговори: Ако съм казал нещо зло, посочи злото; но ако е добро, защо ме биеш?

24 o Тогава Анна Го прати вързан при първосвещеника Каяфа.

25 p А Симон Петър стоеше и се грееше; и го попитаха: Не си ли и ти от Неговите ученици? Той отрече, като каза: Не съм.

26 Един от слугите на първосвещеника, сродник на онзи, на когото Петър отсече ухото, каза: Нали те видях в градината с Него?

27 q И Петър пак се отрече; и на часа пропя петел.

28 r Тогава поведоха Исус от Каяфа в преторията; а беше рано. Но самите те не влязоха в преторията, за да не се осквернят и така да могат да ядат пасхата.

29 Затова Пилат излезе при тях и попита: В какво обвинявате Този Човек?

30 Те му отговориха: Ако Той не беше злодей, нямаше да ти Го предадем.

31 А Пилат им каза: Вземете Го вие и Го съдете според вашия закон. Юдеите му казаха: На нас не е позволено да погубваме никого;

32 s за да се изпълни словото, което изрече Исус, като посочваше с каква смърт ще умре.

33 t И така, Пилат пак влезе в преторията, повика Исус и Го попита: Ти Юдейският Цар ли си?

34 Исус отговори: От себе си ли казваш това или други са ти говорили за Мене?

35 Пилат отговори: Че аз юдеин ли съм? Твоят народ и главните свещеници Те предадоха на мене. Какво си направил?

36 u Исус отговори: Моето царство не е от този свят; ако царството Ми беше от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. Но сега царството Ми не е оттук.

37 v Затова Пилат Му каза: Тогава Ти цар ли си? Исус отговори: Ти сам казваш, че съм цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.

38 w Пилат Му каза: Що е истина? И като каза това, пак излезе при юдеите и им заяви: Аз не намирам никаква вина у Него.

39 x Но при вас има обичай да ви пускам по един на Пасхата; и така, желаете ли да ви пусна Юдейския Цар?

40 y Тогава те пак закрещяха и казваха: Не Този, но Варава. А Варава беше разбойник.
Copyright information for BulProtRev