John 18:1

Залавянето на Исус Христос

( Мат. 26:47-56 ; Марк 14:43-50 ; Лука 22:47-53 )

1 a Като изрече това, Исус излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон, където имаше градина, в която влезе Той и учениците Му.
Copyright information for BulProtRev