John 18:1-12

Залавянето на Исус Христос

( Мат. 26:47-56 ; Марк 14:43-50 ; Лука 22:47-53 )

1 a Като изрече това, Исус излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон, където имаше градина, в която влезе Той и учениците Му.

2 b А и Юда, който Го предаваше, знаеше това място; защото Исус често се събираше там с учениците Си.

3 c И така, Юда, като взе една дружина войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия.

4 А Исус, като знаеше всичко, което щеше да Го сполети, излезе и им каза: Кого търсите?

5 Отговориха му: Исус Назарянина. Исус им каза: Аз съм. С тях стоеше и Юда, който Го предаваше.

6 И когато им каза: Аз съм , те се дръпнаха назад и паднаха на земята.

7 Пак ги попита: Кого търсите? А те казаха: Исус Назарянина.

8 d Исус отговори: Казах ви, че съм Аз. И така, ако търсите Мен, оставете тези да си отидат;

9 e за да се изпълни словото, изречено от Него: От тези, които си Ми дал, нито един не изгубих.

10 f А Симон Петър, който имаше меч, измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо; а името на слугата беше Малх.

11 g Тогава Исус каза на Петър: Сложи меча в ножницата. Чашата, която ми даде Отец, да не я ли пия?

12 И така, дружината, хилядникът и юдейските служители хванаха Исус и Го вързаха.
Copyright information for BulProtRev