John 2

Сватбата в Кана Галилейска

1 a На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и майката на Исус беше там.

2 И Исус и учениците Му бяха поканени на сватбата.

3 И когато се свърши виното, майката на Исус Му каза: Нямат вино.

4 b А Исус ѝ отговори: Какво имаш ти с Мене, жено? Часът Ми още не е дошъл.

5 Майка Му каза на слугите: Каквото ви каже, направете.

6 c А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на юдейското очистване, които побираха по две или три мери.

7 Исус им каза: Напълнете делвите с вода. И ги напълниха догоре.

8 Тогава им каза: Налейте сега и занесете на настойника на угощението. И те занесоха.

9 d И когато настойникът на угощението вкуси от водата, превърната на вино, и не знаеше откъде беше, обаче слугите, които бяха налели водата, знаеха, настойникът на угощението повика младоженеца и му каза:

10 Всеки човек слага първо доброто вино и по-лошото – след като се понапият; а ти си задържал доброто вино досега.

11 e Това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на знаменията Си и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.

12 f След това слезе в Капернаум, Той и майка Му, братята Му и учениците Му, и там престояха няколко дни.

Очистването на храма

( Мат. 21:12-13 ; Марк 11:15-17 ; Лука 19:45-46 )

13 g И като наближаваше Пасхата на юдеите, Исус отиде в Йерусалим.

14 h И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби и тези, които седяха и обменяха пари;

15 и направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на обменителите на пари и преобърна масите им;

16 i а на тези, които продаваха гълъбите, каза: Вдигнете ги оттук; не правете Бащиния Ми дом дом на търговия.

17 j Учениците Му си спомниха, че е писано: „Ревността за Твоя дом ще ме изяде.“

18 k По този повод юдеите се обърнаха към Него и Му казаха: Какво знамение ще ни покажеш, щом правиш това?

19 l Исус им отговори: Разрушете този храм и за три дни ще го издигна.

20 Тогава юдеите казаха: Този храм е бил граден в продължение на четиридесет и шест години, а Ти за три дни ли ще го издигнеш?

21 m Но Той говореше за храма на тялото Си.

22 n И така, когато бе възкресен от мъртвите, учениците Му си спомниха, че беше казал това; и повярваха на Писанието и думите, които Исус беше говорил.

23 И когато беше в Йерусалим по времето на празника Пасха, мнозина повярваха в Неговото име, като виждаха знаменията, които вършеше.

24 Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всички човеци

25 o и защото Той нямаше нужда някой да Му свидетелства за човека, понеже сам знаеше какво има у човека.
Copyright information for BulProtRev