John 7

1 a След това Исус ходеше из Галилея; Той не искаше да ходи из Юдея, понеже юдеите искаха да Го убият.

2 b А наближаваше юдейският празник ѐатроразпъване.

3 c Затова Неговите братя Му казаха: Замини оттук и иди в Юдея, така че и Твоите ученици да видят делата, които вършиш;

4 защото никой, който сам иска да бъде известен, не върши нищо скришно. Щом вършиш тези дела, изяви Себе Си на света.

5 d Защото дори и братята Му не вярваха в Него.

6 e А Исус им каза: Моето време още не е дошло, а вашето време винаги е готово.

Исус Христос и Неговите братя

7 f Вас светът не може да мрази, а Мене мрази, защото Аз свидетелствам за него, че делата му са нечестиви.

8 g Идете вие на празника; Аз все още няма да отида на този празник, защото времето Ми още не се е изпълнило.

9 И като им каза това, остана в Галилея.

Исус Христос на празника ѐатроразпъване в Йерусалим

10 А когато братята Му бяха отишли на празника, тогава и Той отиде, не явно, а някак си тайно.

11 h А юдеите Го търсиха на празника и разпитваха: Къде е Онзи?

12 i И за Него имаше голямо брожение сред народа; едни казваха: Добър човек е; други казваха: Не е, но заблуждава хората.

13 j Обаче никой не говореше открито за Него поради страха от юдеите.

14 Но когато празникът вече се преполовяваше, Исус се изкачи в храма и започна да поучава.

15 k Затова юдеите се чудеха и казваха: Как Този знае книга, като не се е учил?

16 l Тогава Исус им отговори: Моето учение не е Мое, а на Онзи, Който Ме е пратил.

17 m Ако някой иска да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря.

18 n Който говори от себе си, търси своята собствена прослава; а който търси славата на Онзи, Който Го е пратил, Той е истинен и в Него няма неправда.

19 o Не ви ли даде Моисей закона? Но все пак никой от вас не изпълнява закона. Защо искате да Ме убиете?

20 p Тълпата отвърна: Бяс имаш. Кой иска да Те убие?

21 Исус им отговори: Едно дело извърших и всички се чудите на Мене поради него.

22 q Моисей ви даде обрязването (не че е от Моисей, а от бащите); и в събота обрязвате човека.

23 r Ако се обрязва човек в събота, за да не се наруши Моисеевият закон, на Мене ли се гневите за това, че цял човек направих здрав в събота?

24 s Не съдете по външността, но съдете справедливо.

25 Тогава някои от йерусалимците казаха: Не е ли Този човекът, Когото искат да убият?

26 t Ето, Той явно говори и нищо не Му казват. Да не би първенците всъщност да знаят, че Този е Христос?

27 u Обаче Този знаем откъде е; а когато дойде Христос, никой няма да знае откъде е.

28 v Затова Исус, като поучаваше в храма, издигна глас и каза: И Мене познавате, и откъде съм знаете; и Аз от само Себе Си не съм дошъл, но истинен е Този, Който Ме е пратил, Когото вие не познавате.

29 w Аз Го познавам, защото съм от Него и Той Ме е пратил.

30 x И така, искаха да Го хванат; но никой не сложи ръка на Него, защото часът Му още не беше дошъл.

31 y Обаче мнозина от народа повярваха в Него и казваха: Когато дойде Христос, нима ще извърши повече знамения от тези, които Този е извършил?

32 Фарисеите чуха, че така мълвял народът за Него; и главните свещеници и фарисеите пратиха служители да Го хванат.

33 z А Исус им каза Още малко време съм с вас и тогава ще отида при Онзи, Който Ме е пратил.

34 aa Ще Ме търсите и няма да Ме намерите; и където съм Аз, вие не можете да дойдете.

35 ab На това юдеите казаха помежду си: Къде ще отиде Този, че няма да можем да Го намерим? Да не би да отиде при разпръснатите между гърците и да поучава гърците?

36 Какво значат тези думи, които каза: Ще Ме търсите и няма да Ме намерите; и където съм Аз, вие не можете да дойдете?

Исус Христос – Извор на живата вода

37 ac А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана, издигна глас и каза: Ако някой е жаден, нека дойде при Мен и да пие.

38 ad Ако някой вярва в Мене, реки от жива
7:38 Течаща.
вода ще потекат от утробата му, както казва Писанието.

39 af А това каза за Духа, Когото вярващите в Него щяха да приемат; защото Святият Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил.

Разделението сред народа относно Исус Христос

40 ag Затова някои от множеството, които чуха тези думи, казваха: Наистина Този е Пророкът.

41 ah Други казваха: Този е Христос. Някои пък се чудеха: Нима от Галилея ще дойде Христос?

42 ai Не казва ли Писанието, че Христос ще дойде от Давидовото потомство и от градчето Витлеем, където беше Давид?

43 aj И така възникна раздор между народа за Него.

44 ak И някои от тях искаха да Го хванат; но никой не сложи ръце на Него.

45 Тогава служителите дойдоха при главните свещеници и фарисеите; и те им казаха: Защо не Го доведохте?

46 al Служителите отговориха: Никой не е говорил така, както Този Човек.

47 am А фарисеите им отговориха: И вие ли сте заблудени?

48 Повярвал ли е в Него някой от първенците или от фарисеите?

49 Но това простолюдие, което не знае закона, е проклето.

50 an Никодим, който беше един от тях, същият, който по-рано беше ходил при Исус през нощта, им каза:

51 ao Нашият закон осъжда ли човек, преди да го изслуша и да разбере какво върши?

52 ap Те му отговориха: Да не си и ти от Галилея? Изследвай писаното и виж, че от Галилея пророк не се издига.

53 И всеки отиде у дома си.
Copyright information for BulProtRev