f Йоан 1:4 , 9 , 3:19 , 9:5 , 12:35 , 36 , 46

John 8

Исус Христос прощава на прелюбодейката

1 А Исус отиде на Елеонския хълм.

2 И рано сутринта пак дойде в храма; а целият народ идваше при Него и Той седна и ги поучаваше.

3 И книжниците и фарисеите доведоха при Него една жена, хваната в прелюбодейство, и като я поставиха насред, Му казаха:

4 Учителю, тази жена бе хваната в самото дело на прелюбодейство.

5 a Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. А Ти какво ще кажеш за нея?

6 И това казаха да Го изпитат, за да имат за какво да Го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята.

7 b Но като продължаваха да Го питат, Той се изправи и им каза: Който от вас е безгрешен
8:7 Или: невинен.
, нека пръв хвърли камък по нея.

8 И пак се наведе надолу и пишеше с пръст по земята.

9 d А те, като чуха това, разотидоха се един по един, като се почна от по-старите, та до последните; а Исус остана сам с жената, която стоеше насред.

10 И когато се изправи, Исус ѝ каза: Жено, къде са онези ? Никой ли не те осъди?

11 e И тя отговори: Никой, Господи. Исус каза: И Аз не те осъждам; иди си, отсега нататък не съгрешавай вече.

Исус Христос – Светлината на света

12 f Тогава Исус отново им говорѝ: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.

13 g Затова фарисеите Му казаха: Ти сам свидетелстваш за Себе Си; Твоето свидетелство не е истинно.

14 h Исус им отговори: Макар Аз сам да свидетелствам за Себе Си, свидетелството Ми е истинно, защото зная откъде идвам и накъде отивам; а вие не знаете откъде идвам и накъде отивам.

15 i Вие съдите по плът; Аз не съдя никого.

16 j И даже ако съдя, Моят съд е истинен, защото не съм сам, но сме Аз и Отец, Който Ме е пратил.

17 k И в закона, да, във вашия закон е писано, че свидетелството на двама човека е истинно.

18 l Аз съм, Който свидетелствам за Себе Си; и Отец, Който Ме е пратил, свидетелства за Мене.

19 m Тогава Му казаха: Къде е Твоят Отец? Исус отговори: Нито Мене познавате, нито Моя Отец; ако познавахте Мене, бихте познавали и Моя Отец.

20 n Тези думи Той изговори в съкровищницата, като поучаваше в храма; и никой не Го хвана, защото часът Му още не беше дошъл.

21 o И Исус пак им каза: Аз си отивам; и ще Ме търсите, но в греха си ще умрете. Където отивам Аз, вие не можете да дойдете.

22 Затова юдеите се питаха: Да не би да се самоубие, че казва: Където отивам Аз, вие не можете да дойдете?

23 p Исус им каза: Вие сте от тези, които са долу; Аз съм от онези, които са горе . Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят.

24 q Затова ви казах, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че съм Този, за Когото ви казвам , в греховете си ще умрете.

25 Тогава те Го попитаха: Ти кой си? Исус им каза: Аз съм именно това, което ви говоря отначало.

26 r Много неща имам да говоря и да съдя за вас; но Този, Който Ме е пратил, е истинен; и каквото съм чул от Него, това говоря на света.

27 Те не разбраха, че им говореше за Отца.

28 s Тогава Исус каза: Когато издигнете Човешкия Син, тогава ще познаете, че съм Аз и че от Себе Си нищо не върша, но каквото Ме е научил Отец, това говоря.

29 t И Този, Който ме е пратил, е с Мене; не Ме е оставил сам, защото Аз върша винаги онова, което Му е угодно.

30 u Когато говореше това, мнозина повярваха в Него.

За истината

31 Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици.

32 v И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.

33 w Отговориха Му: Ние сме Авраамово потомство и никога не сме били слуги на никого; как казваш Ти: Ще станете свободни.

34 x Исус им отговори: Истина, истина ви казвам: Всеки, който върши грях, слуга е на греха.

35 y А слугата не остава вечно в дома; синът остава вечно.

36 z И така, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.

37 aa Зная, че сте Авраамово потомство; и все пак искате да Ме убиете, защото за Моето учение няма място у вас.

38 ab Аз говоря това, което съм видял у Моя Отец; също и вие вършите това, което сте чули от вашия баща.

39 ac Те Му отговориха: Наш баща е Авраам. Исус им каза: Ако бяхте Авраамови чеда, Авраамовите дела щяхте да вършите.

40 ad А сега искате да убиете Мене, Човека, Който ви казах истината, която чух от Бога. Това Авраам не е правил.

41 ae Вие вършите делата на баща си. Те му казаха: Ние не сме родени от блудство; имаме един Отец – Бога.

42 af Исус им каза: Ако Бог беше вашият Отец, то вие щяхте да Ме обичате, защото Аз съм излязъл и дошъл от Бога; понеже Аз не съм дошъл от Себе Си, но Той Ме прати.

43 ag Защо не разбирате онова, което говоря? Защото не можете да слушате Моето учение.

44 ah Ваш баща е дяволът и вие желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай време човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата .

45 А понеже Аз говоря истината, вие не Ми вярвате.

46 Кой от вас Ме обвинява в грях? Но ако говоря истината, защо не Ми вярвате?

47 ai Който е от Бога, той слуша Божиите думи; вие затова не слушате, защото не сте от Бога.

Исус Христос и Авраам

48 aj Юдеите Му отвърнаха: Не сме ли прави, като казваме, че си самарянин и имаш бяс?

49 Исус отговори: Нямам бяс; но Аз почитам Своя Отец, а вие Ме позорите.

50 ak Но Аз не търся слава за Себе Си; има Един, Който търси и съди.

51 al Истина, истина ви казвам: Ако някой опази Моето учение, няма да види смърт вовеки.

52 am Юдеите Му казаха: Сега знаем, че имаш бяс. Авраам умря, също и пророците, а Ти казваш: Ако някой опази Моето учение, няма да вкуси смърт вовеки.

53 Нима Ти си по-голям от баща ни Авраам, който умря? И пророците умряха. Ти на какъв се правиш?

54 an Исус отговори: Ако Аз славя Себе Си, славата Ми е нищо; Моят Отец е, Който Ме слави, за Когото вие казвате, че е ваш Бог;

55 ao и въпреки това не сте Го познали. Но Аз Го познавам; и ако кажа, че не Го познавам, ще бъда като вас лъжец; но Аз Го познавам и пазя словото Му.

56 ap Баща ви Авраам ликуваше, че ще види Моя ден; и го видя и се възрадва.

57 Юдеите Му казаха: Петдесет години още нямаш, а и Авраам ли си видял?

58 aq Исус им каза: Истина, истина ви казвам – преди да се е родил Авраам, Аз съм.

59 ar Тогава взеха да хвърлят камъни по Него; но Исус се скри и излезе от храма, като мина сред тях; и така си отиде.
Copyright information for BulProtRev