John 9

Изцеляването на слепородения

1 И когато минаваше, видя един слепороден човек.

2 a И учениците Му Го попитаха: Учителю, поради чий грях – негов ли или на родителите му, той се е родил сляп?

3 b Исус отговори: Нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се изявят в него Божиите дела.

4 c Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докато е ден; идва нощ, когато никой не може да работи.

5 d Докато съм в света, Аз съм светлината на света.

6 e Като каза това, плю на земята, направи кал с плюнката и намаза с калта очите му;

7 f и му каза: Иди, умий се в къпалнята Силоам (което значи „пратен“). И така, той отиде, уми се и си дойде у дома прогледнал.

8 А съседите и онези, които преди го бяха виждали, че беше просяк, питаха: Не е ли този, който седеше и просеше?

9 Едни казваха: Той е; други казваха: Не е, но прилича на него. Той отвръщаше: Аз съм.

10 Тогава го попитаха: А как ти се отвориха очите?

11 g Той отговори: Човекът, който се нарича Исус, направи кал, намаза очите ми и ми заръча: Иди на Силоам и се умий. И така, отидох и като се умих, прогледнах.

12 Тогава му казаха: Къде е Той? Отговори: Не зная.

13 Заведоха при фарисеите човека, който преди беше сляп.

14 А беше събота, когато Исус направи кал и му отвори очите.

15 И така, фарисеите също го питаха как е прогледнал. И той им каза: Сложи кал на очите ми, умих се и гледам.

16 h Затова някои от фарисеите казаха: Този човек не е от Бога, защото не пази съботата. А други казваха: Как може грешен човек да върши такива знамения? И възникна раздор помежду им.

17 i Попитаха пак слепеца: Ти какво ще кажеш за Него, след като ти е отворил очите? И той каза: Пророк е.

18 Но юдеите не вярваха, че е бил сляп и прогледнал, докато не повикаха родителите му

19 и ги попитаха: Този ли е вашият син, за когото казвате, че се е родил сляп? А сега как вижда?

20 Родителите отговориха: Знаем, че този е нашият син и че се роди сляп;

21 а сега как вижда, не знаем, или кой му е отворил очите, също не знаем. Питайте него; той е пълнолетен, нека сам говори за себе си!

22 j Това казаха родителите му, защото се бояха от юдеите; понеже юдеите вече се бяха споразумели помежду си да отлъчат от синагогата онзи, който би Го изповядал като Христос.

23 Затова и неговите родители казаха: Той е пълнолетен, питайте него.

24 k И така, повикаха отново човека, който преди беше сляп, и му казаха: Въздай слава на Бога; ние знаем, че този човек е грешник.

25 А той отговори: Дали е грешник, не зная; едно зная, че бях сляп, а сега виждам.

26 Затова го попитаха: Какво ти направи? Как ти отвори очите?

27 Той отговори: Казах ви вече и не чухте; защо искате пак да чуете? Да не би и вие да искате да Му станете ученици?

28 Тогава те го наругаха и казаха: Ти си Негов ученик; а ние сме Моисееви ученици.

29 l Ние знаем, че на Моисей Сам Бог е говорил, а Този не знаем откъде е.

30 m Човекът им отговори: Това е чудното, че вие не знаете откъде е, но въпреки това ми отвори очите.

31 n Знаем, че Бог не слуша грешници; но ако някой е благочестив и върши Божията воля, него слуша.

32 o А откак свят светува, не се е чуло някой да е отворил очи на слепороден човек.

33 p Ако Този Човек не беше от Бога, не би могъл нищо да направи.

34 Те му отговориха: Ти цял в грехове си роден и нас ли поучаваш? И го изпъдиха навън.

35 q Исус чу, че го изпъдили навън, и като го намери, му каза: Ти вярваш ли в Божия Син?

36 Той отговори: А Кой е Той, Господи, за да вярвам в Него?

37 r Исус му каза: И си Го видял, и Който говори с тебе, Той е.

38 А човекът каза: Вярвам, Господи; и Му се поклони.

39 s И Исус каза: За осъждение дойдох на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят.

40 t Някои от фарисеите, които бяха с Него, като чуха това, Му казаха: Да не сме и ние слепи?

41 u Исус им каза: Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате: Виждаме, грехът ви остава.
Copyright information for BulProtRev