Joshua 1

Не е установено точно от кого и кога е била написана книгата Исус Навин. Съгласно древната традиция книгата е дело на самия Исус Навин, а други приемат, че книгата е плод на автор от по-късна епоха – след Вавилонския плен. Много от авторите обръщат внимание на връзката ѝ с книгите на Петокнижието, уводът се покрива с края на Второзаконие. Може да се предполага, че книгата е написана от неизвестен автор след смъртта на Исус Навин, но преди събитията, свързани със Саул, т. е. – не по-късно от 1050 г. пр. Хр.

Основната богословска идея, изложена в книгата Исус Навин, е завземането и разпределянето на Обетованата земя, както и Божията вярност към Неговия народ: „… вие знаете с цялата си душа, че не остана неизпълнено нито едно от тези добри неща, които Господ , вашият Бог, говори за вас; всички те се сбъднаха за вас; ни едно от тях не остана неизпълнено“(И.Н. 23:14). Събитията, описани тук, не бива да се откъсват от тези, представени в Петокнижието. Заедно с това тя трябва да се разглежда в контекста на по-следващите събития – историята на живота на Израил в Обетованата земя, описани в следващите книги на Библията. Причината за упадъка на Израил трябва да се търси не в това, че Бог се е отказал от Своя народ, а в отстъплението на народа от Божиите заповеди.

ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ ХАНААН

( 1:1—12:24 )

Бог заповядва на Исус Навин да завладее Ханаан

1 a След смъртта на Господния слуга Моисей Господ говорѝ на Исус, Навиновия син, Моисеевия служител:

2 b Слугата ми Моисей умря. Сега стани и мини през Йордан, ти и целият този народ, в земята, която Аз давам на тях, на израилтяните.

3 c Всяко място, на което стъпят краката ви, ви го давам, както казах на Моисей.

4 d От пустинята и Ливан до голямата река, реката Ефрат, цялата земя на хетите и до голямото море към залез слънце ще бъдат пределите ви.

5 e Никой няма да може да устои против тебе през всичките дни на живота ти. Както бях с Моисей, така ще бъда и с тебе. Няма да се отделя от тебе, нито ще те оставя.

6 f Бъди силен и смел; защото ти ще разделиш в наследство на този народ земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам.

7 g Само бъди силен и твърде храбър, за да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата Ми Моисей ти даде заповед; не се отклонявай от него нито надясно, нито наляво, за да имаш добър успех
1:7 Или: постъпваш благоразумно.
, където и да идеш.

8 i Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти; а да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех.

9 j Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ , твоят Бог, е с тебе, където и да идеш.

Подготовка за преминаване на река Йордан

10Тогава Исус заповяда на старейшините на народа:

11 k Преминете през стана и заповядайте на народа следното: Пригответе си храна за път, защото след три дни ще минете през Йордан, за да влезете да завладеете земята, която Господ , вашият Бог, ви даде да притежавате.

12А на Рувимовите синове, на Гадовите синове и на половината от Манасиевото племе Исус каза:

13 l Помнете това, което Господният слуга Моисей ви заповяда, като каза: Господ , вашият Бог, ви успокои и ви даде тази земя.

14Жените ви, децата ви и добитъкът ви нека останат в земята, която Моисей ви даде оттатък
1:14 На изток от.
Йордан, а вие, всичките воини, преминете пред братята си въоръжени и им помагайте,

15 n докато Господ успокои и братята ви, както вас – да притежават и те земята, която Господ , вашият Бог, им дава. Тогава се върнете в земята, която наследихте, която Господният слуга Моисей ви даде оттатък Йордан на изток, и я притежавайте.

16Те отговориха на Исус: Всичко, което ни заповядваш, ще извършим, и където и да ни пращаш, ще идем.

17 o Както слушахме във всичко Моисей, така ще слушаме и тебе; само Господ , твоят Бог, да е с тебе, както беше с Моисей.

18Всеки, който се възпротиви на твоите заповеди и не послуша думите ти във всичко, което му заповядваш, ще бъде умъртвен. Само ти бъди силен и смел.
Copyright information for BulProtRev