Joshua 18

Разпределяне на останалата земя

1 a След това цялото общество израилтяни се събра в Сило, където поставиха шатъра за срещане; защото земята вече беше завладяна от тях.

2 Между израилтяните обаче останаха седем племена, които още не бяха получили наследството си.

3 b И така, Исус каза на израилтяните: Докога ще немарите да отидете и завладеете земята, която ви е дал Господ , Бог на бащите ви?

4 Изберете си по трима мъже от всяко племе и аз ще ги пратя; и като тръгнат, нека обходят земята и я опишат, според както трябва да я наследят, и нека се върнат при мене.

5 c Нека я разделят на седем дяла, като Юда си остане в пределите си, на юг, а Йосифовият дом си остане в пределите си на север.

6 d След като опишете земята на седем дяла и донесете описанието тук, при мен, аз ще хвърля жребий за вас тук, пред Господа , нашия Бог.

7 e Защото левитите нямат дял между вас, понеже Господнето свещенство е тяхното наследство; а Гад и Рувим и половината от Манасиевото племе получиха на изток от Йордан наследството си, което Господният слуга Моисей им даде.

8 И така, мъжете станаха и тръгнаха. А на онези, които отидоха да опишат земята, Исус нареди: Идете, обходете земята, за да я опишете, върнете се при мен и аз ще хвърля жребий за вас тук, в Сило, пред Господа .

9 Тогава мъжете отидоха и обходиха земята, описаха я в книга по градове на седем дяла и дойдоха при Исус в стана в Сило.

10 Тогава Исус хвърли жребий за тях в Сило пред Господа . Там Исус раздели земята на израилтяните според дяловете им.

11 Беше хвърлен жребият за племето на Вениаминовите синове според семействата им. Съгласно жребия територията им се падна между Юдовите синове и Йосифовите потомци.

12 f На север границата им започваше от Йордан; после границата отиваше на север от Йерихон, възлизаше през хълмистата земя на запад и свършваше при ветавенската пустиня;

13 g оттам границата минаваше на юг от Луз (който е Ветил) и след това слизаше в Атарот-Адар до хълма, който е на юг от долния Ветерон.

14 h Оттам границата завиваше към западната страна на юг, от хълма, който е срещу Ветерон, и свършваше с Кириат-Ваал (който е Кириат-иарим), град на Юдовите синове. Това беше западната страна.

15 А южната страна беше от края на Кириат-иарим, откъдето границата минаваше на запад и свършваше при извора на водата Нефтоя.

16 i Границата преминаваше до края на хълма, който е срещу долината на Еномовия син и е на север от долината на рафаимите, слизаше през долината на Еном до южната страна на Евус
18:16 Т.е. Йерусалим.
и се спускаше до извора Рогил,

17 k и като завиваше от север, минаваше в Енсемес, излизаше в Галилот, който е срещу нагорнището при Адумим, и слизаше при камъка на Рувимовия син Воан;

18 l после минаваше в страната, която е на север срещу Арава, и слизаше в Арава;

19 границата минаваше на север от Ветагла и свършваше при северния залив на Соленото море, при южния край на Йордан. Това беше южната граница.

20 А границата му на изток беше Йордан. Това беше според границите си наоколо наследството на Вениаминовите синове според семействата им.

21 А градовете за племето на Вениаминовите синове според семействата им бяха: Йерихон, Ветагла, Емек-кесис,

22 Ветарава, Семараим, Ветил,

23 Авим, Фара, Офра,

24 Хефар-амона, Афни и Гава; дванадесет града заедно със селата им;

25 Гаваон, Рама, Вирот,

26 Масфа, Хефира, Моса,

27 Рекем, Ерфаил, Тарала,

28 m Сила, Елеф, Евус (който е Йерусалим), Гаваот и Кириат; четиринадесет града заедно със селата им. Това е наследството на Вениаминовите синове според семействата им.
Copyright information for BulProtRev