Judges 3

1 a А ето народите, които Господ остави, за да изпита чрез тях Израил, всички тези, които не бяха влизали във всичките ханаански битки.

2 Остави ги само за да знаят и да се научат на бой поне тези от поколенията на израилтяните, които от по-рано не са знаели. Остави:

3 b петимата началници на филистимците и всички ханаанци, сидонци и евейци, които живеят в Ливанската планина, от планината Ваал-ермон до прохода на Емат.

4 c Те служеха, за да бъде изпитан Израил чрез тях и да се разбере ще слушат ли заповедите, които Господ беше заповядал на бащите им чрез Моисей.

5 d Също така израилтяните се заселиха между ханаанците, хетите, аморейците, ферезейците, евейците и йевусейците;

6 e и вземаха дъщерите им за жени, даваха дъщерите си на синовете им и служеха на боговете им.

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДИИТЕ В ИЗРАИЛ

( 3:7—16:31 )

Първи съдия – Готониил

7 f И израилтяните извършиха зло пред Господа , като забравяха Господа , своя Бог, и служеха на ваалимите и на ашерите
3:7 Или: астарти.
.

8 h Затова гневът на Господа пламна против Израил и Той ги предаде на месопотамския цар Хусанрисатаим; и израилтяните бяха под властта на Хусанрисатаим осем години.

9 i А когато израилтяните извикаха към Господа , Той въздигна избавител на израилтяните, който ги спаси – Готониил, син на Кенез, по-младия брат на Халев.

10 j Дух Господен дойде върху него и той беше съдия над Израил. Излезе и на бой и Господ предаде в ръката му месопотамския цар Хусанрисатаим; и ръката му надделя против Хусанрисатаим.

11Тогава земята беше спокойна четиридесет години. И Готониил, Кенезовият син, умря.

Втори съдия – Аод

12 k Пак израилтяните извършиха зло пред Господа ; и Той укрепи моавския цар Еглон против Израил – вследствие на злото, което израилтяните извършиха пред Господа .

13 l Еглон събра при себе си амонците и амаличаните и отиде, порази Израил и завладя Града на палмите.

14 m И израилтяните бяха под властта на моавския цар Еглон осемнадесет години.

15 n А когато израилтяните извикаха към Господа , Той им въздигна за избавител Аод, син на вениаминеца Гира, мъж левак. По него израилтяните пратиха подарък на моавския цар Еглон.

16Аод си направи меч, остър и от двете страни, дълъг един лакът, и го опаса под връхната си дреха на дясното си бедро.

17И така, той поднесе подаръка на моавския цар Еглон. А Еглон беше много пълен човек.

18И като поднесе подаръка и изпрати обратно хората, които носеха подаръка,

19 o Аод се върна от пограничните камъни
3:19 От евр. Той си покрива краката.
, които са при Галгал, и каза: Имам да ти казвам нещо тайно, царю. А царят му отговори: Мълчи. И отпрати навън всички, които стояха при него.

20Тогава Аод се приближи към него; а царят седеше сам в лятната си горна стая. Аод каза: Имам дума от Бога за тебе. Тогава царят стана от стола си.

21А Аод протегна лявата си ръка и като измъкна меча от страната на дясното си бедро, го заби в корема му

22дотам, че и дръжката влезе след желязото, а острието на меча излезе отзад. Аод не извади меча, защото толкова навътре беше влязло желязото, че тлъстината скри дръжката на меча.

23Тогава Аод излезе през преддверието, затвори след себе си вратата на горната стая и я заключи.

24Когато той излезе, дойдоха слугите на Еглон и като видяха, че вратата на горната стая беше заключена, си казаха: Вероятно царят е по нужда в лятната стая.

25Но въпреки че чакаха, докато ги хвана срам, той не отваряше вратата на горната стая. Затова слугите взеха ключ, отвориха вратата и видяха, че господарят им лежеше мъртъв на земята.

26А докато те се бавеха, Аод избяга; премина пограничните камъни и се спаси в Сеирот.

27 q И когато дойде, засвири с тръба в Ефремовата хълмиста земя и израилтяните слязоха с него от хълмистата земя, а той беше начело.

28 r Аод им каза: Вървете след мене, защото Господ ви предаде неприятелите ви, моавците. И те отидоха след него и като превзеха бродовете на Йордан към моавската страна, не оставиха да премине нито един човек.

29Тогава поразиха десет хиляди моавски мъже, всички едри и здрави; не се спаси нито един.

30 s Така в онова време Моав беше покорѐн от Израил. Тогава на земята имаше спокойствие осемдесет години.

Трети съдия – Самегар

31 t След Аод настана времето на Самегар, Анатовия син, който с един волски остен изби шестстотин мъже от филистимците; той също избави Израил.
Copyright information for BulProtRev