Judges 4

Четвърти и пети съдия – Девора и Варак

1 a След смъртта на Аод израилтяните пак извършиха зло пред Господа .

2 b Затова Господ ги предаде в ръката на ханаанския цар Явин, който царуваше в Асор, чийто военачалник беше Сисара, който живееше в Аросет езически.

3 c И израилтяните извикаха към Господа ; защото Явин имаше деветстотин железни колесници и жестоко притесняваше израилтяните в продължение на двадесет години.

4 В това време съдия над Израил беше пророчицата Девора, Лафидотовата жена.

5 d Тя живееше под Деворината палма между Рама и Ветил, в Ефремовата хълмиста земя; и израилтяните ходеха при нея за съд.

6 e Тя прати да повикат Варак, Авиноамовия син, от Кадис Нефталимов и му каза: Не заповяда ли Господ , Израилевият Бог: Иди, оттегли се на хълма Тавор и вземи със себе си десет хиляди мъже от Нефталимовите и Завулоновите синове;

7 f и Аз ще доведа при тебе, при реката Кисон, Сисара, военачалник на Явиновата войска, с колесниците и множеството му, и ще ти го предам?

8 А Варак ѝ отговори: Ако дойдеш и ти с мене, ще отида; но ако не дойдеш с мене, няма да отида.

9 g А тя каза: Непременно ще дойда с тебе; но славата няма да е за тебе в похода, на който отиваш, защото Господ ще предаде Сисара в ръката на жена. И така, Девора отиде с Варак в Кадис.

10 h Варак свика Завулоновите и Нефталимовите воини в Кадис и след него тръгнаха десет хиляди мъже. Девора също отиде с него.

11 i А кенеецът Хевер, от потомците на Моисеевия тъст Овав, се беше отделил от кенейците и беше издигнал шатрата си до дъба при Саанаим в близост до Кадис.

12 Известиха на Сисара, че Варак, Авиноамовият син, се е изкачил на хълма Тавор.

13 Затова Сисара свика от Аросет езически, при реката Кисон, всичките си железни колесници, деветстотин на брой, и цялата войска, която беше с него.

14 j Тогава Девора каза на Варак: Върви, защото това е денят, в който Господ предаде Сисара в ръката ти. Не излезе ли Господ пред тебе? Варак слезе от хълма Тавор заедно с десетте хиляди мъже с него.

15 k И Господ разгроми Сисара с острието на меча пред Варак, разби всичките му колесници и цялата му войска. Самият Сисара слезе от колесницата си и побегна пеш.

16 А Варак преследва колесниците и войската до Аросет езически; и цялата войска на Сисара падна под острието на меча. Нито един не оцеля.

17 Сисара избяга пеш в шатъра на Яил, жената на кенееца Хевер, тъй като имаше мир между асорския цар Явин и дома на кенееца Хевер.

18 Яил излезе да посрещне Сисара и му каза: Отбий се, господарю мой, отбий се при мене; не бой се. И когато отиде с нея в шатрата, тя го покри с черга.

19 l А той я помоли: Дай ми, моля те, да пия малко вода, защото ожаднях. И тя развърза мях с мляко и му даде да пие; и пак го покри.

20 Сисара ѝ каза: Застани при входа на шатъра и ако дойде някой и те попита: Има ли някой тук?, кажи: Няма.

21 m Тогава Яил, Хеверовата жена, взе един кол от шатъра, взе и чук и като отиде тихо при него, заби кола в слепоочието му, така че колът се заби чак в земята; а той, както беше уморен и спеше дълбоко, умря.

22 И така, Варак гонеше Сисара; а Яил излезе да го посрещне и му каза: Ела; ще ти покажа мъжа, когото търсиш. И когато Варак се отби при нея, ето, Сисара лежеше мъртъв, с кола, забит в слепоочието му.

23 n Така в онзи ден Бог покори ханаанския цар Явин пред израилтяните.

24 И ръката на израилтяните постоянно надделяваше над ханаанския цар Явин, докато го унищожиха.
Copyright information for BulProtRev