Leviticus 13

Наредби за кожни болести

1 Господ каза още на Моисей и на Аарон:

2 a Когато човек има по кожата на тялото си оток или обрив, или светло петно и това се обърне на рана от проказа върху кожата на тялото му, тогава да бъде заведен при свещеника Аарон или при един от свещениците, негови синове.

3 И свещеникът да прегледа раната върху кожата на тялото – ако влакната на раната са побелели и раната се вижда по-дълбоко от кожата на тялото му, това е рана от проказа; и свещеникът, като го прегледа, нека го обяви за нечист.

4 Но ако светлото петно върху кожата на тялото му е бяло и не изглежда да е по-дълбоко от кожата, и влакната му не са побелели, тогава свещеникът да затвори за седем дни онзи, който има раната.

5 А на седмия ден свещеникът да го прегледа; и ако види, че раната не се е изменила и не се е разпростряла по кожата, тогава свещеникът да го затвори за още седем дни;

6 b и на седмия ден свещеникът пак да го прегледа; и ако раната е завехнала и не се е разпростряла по кожата, тогава свещеникът да го обяви за чист; това е обрив; болният нека изпере дрехите си и ще бъде чист.

7 Но ако след явяването му пред свещеника за очистването си обривът се е разпрострял много по кожата, той трябва да се яви пак при свещеника

8 и ако свещеникът види, че обривът се е разпрострял по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е проказа.

9 Когато човек има рана от проказа, нека бъде заведен при свещеника;

10 c и свещеникът да го прегледа и ако има бял оток на кожата и влакната са побелели, и има живо месо в отока,

11 това е стара проказа по кожата на тялото му; свещеникът трябва да го обяви за нечист; да го затвори, защото е нечист.

12 Но ако, доколкото се вижда на свещеника, проказата се е разпростряла много по кожата и е покрила цялата кожа на болния с раната, от главата до краката му,

13 тогава свещеникът да го прегледа и ако проказата му е покрила цялото му тяло, нека обяви за чист онзи, който има раната; понеже тя цялата е побеляла, той е чист.

14 Но щом се появи на него засегната плът, ще бъде нечист;

15 свещеникът, като прегледа засегнатата плът, нека го обяви за нечист; засегнатата плът е нечиста; това е проказа.

16 Или пък, ако засегнатата плът пак се промени и побелее, нека дойде при свещеника;

17 и когато свещеникът го прегледа, ако раната е побеляла, тогава свещеникът да обяви за чист онзи, който има раната; той е чист.

18 d Ако върху кожата на някого по тялото му има цирей, който е оздравял,

19 и ако на мястото на цирея се е появил бял оток или червеникаво-бяло петно, такъв да се покаже на свещеника;

20 и свещеникът да го прегледа и ако изглежда да е по-дълбоко от кожата и влакната му са побелели, тогава свещеникът да го обяви за нечист – това е рана от проказа, която се е развила в цирея.

21 Но ако, след като свещеникът я прегледа, няма бели влакна в нея и не е по-дълбоко от кожата, и е завехнала, тогава свещеникът да го затвори за седем дни;

22 и ако се разпростира много по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е язва.

23 Но ако светлото петно остава на мястото си и не се е разпростряло, това е белегът от цирея; свещеникът нека го обяви за чист.

24 Или ако върху кожата на тялото на някого има място, изгорено от огън, и живата плът на изгореното стане светлочервено или бяло петно,

25 тогава свещеникът да го прегледа и ако влакната на светлото петно са побелели и то изглежда да е по-дълбоко от кожата, това е проказа, която се е развила в изгореното; свещеникът да го обяви за нечист; това е язва от проказа.

26 Но ако, след като свещеникът го прегледа, няма бели влакна в светлото петно и не е по-дълбоко от кожата, но е завехнало, тогава свещеникът да го затвори за седем дни;

27 и на седмия ден свещеникът да го прегледа; ако то се е разпростряло много по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е язва на проказа.

28 Но ако светлото петно си стои на мястото и не се е разпростряло по кожата, но е завехнало, това е оток от изгореното; свещеникът да го обяви за чист, понеже е белег от изгореното.

29 Ако мъж или жена има рана на главата или на брадата,

30 то свещеникът да прегледа раната; и ако тя е по-дълбока от кожата и в нея има тънки руси влакна, то свещеникът да го обяви за нечист; това е кел, проказа на главата или на брадата.

31 Но ако, след като свещеникът прегледа раната от кел и тя не е по-дълбока от кожата и няма черни влакна по нея, тогава свещеникът да затвори за седем дни онзи, който има раната от кел;

32 и на седмия ден свещеникът да прегледа раната; и ако не се е разпрострял келът и в него няма руси влакна, и келът не е по-дълбоко от кожата,

33 такъв да се обръсне, но без да обръсне келявото, и свещеникът да затвори келявия за още седем дни.

34 А на седмия ден свещеникът да прегледа кела; и ако келът не се е разпрострял по кожата и не е по-дълбоко от кожата, тогава свещеникът да го обяви за чист; и такъв да изпере дрехите си и ще бъде чист.

35 Обаче ако след очистването му келът се разпростре много по кожата,

36 тогава свещеникът да го прегледа; и ако келът се е разпрострял по кожата, свещеникът да не търси руси влакна, човекът е нечист.

37 Но ако види, че келът не се е разпространил и по него са поникнали черни влакна, келът е оздравял, човекът е чист; свещеникът да го обяви за чист.

38 Ако мъж или жена има по кожата на тялото си бели лъскави петна,

39 то свещеникът да прегледа; и ако светлите петна по кожата на телата им са белезникави, лишей се е появил по кожата; човекът си е чист.

40 Ако на някого е окапала косата от главата, такъв е плешив, но пак е чист.

41 Ако е окапала косата му от предната част на главата му, той е полуплешив, но пак е чист.

42 Но ако по плешивото или полуплешивото място има червеникаво-бяла рана, това е проказа, която се е развила в плешивото или в полуплешивото му място.

43 Свещеникът нека го прегледа; и ако отокът на раната в плешивото му или в полуплешивото му място е червеникаво-бял, подобен на изгледа на проказата по кожата на тялото,

44 той е прокажен човек, нечист е; свещеникът непременно да го обяви за нечист; той има рана на главата си.

45 e Дрехите на прокажения, който има тази рана, да се раздерат и главата му да остане непокрита, а нека покрие устните си и нека вика: Нечист! Нечист!

46 f През цялото време, докато раната бъде на него, той ще бъде нечист; нечист е той; нека седи отделѐн; жилището му да бъде вън от стана.

47 Ако зараза от проказа се появи на дреха, било тя вълнена или ленена,

48 било в основата или във вътъка, ленен или вълнен, или в кожа, или в каквото и да е кожено нещо,

49 и ако заразата е зеленикава или червеникава в дрехата или в кожата, било в основата или във вътъка, или в която и да е кожена вещ, това е зараза от проказа и трябва да се покаже на свещеника.

50 Свещеникът нека прегледа заразата и затвори за седем дни онова, което е пострадало от заразата;

51 g а на седмия ден да прегледа заразата; ако заразата се е разпростряла по дрехата, било по основата или по вътъка, или по кожата, в каквато работа и да е употребена кожата, заразата е люта проказа; това е нечисто.

52 Свещеникът да изгори дрехата, в която е заразата, било в основата или във вътъка, вълнена дреха или ленена, или каквато и да е поразена кожена вещ; защото е унищожителна; да бъде изгорена с огън.

53 Но ако, след като свещеникът я прегледа и заразата не се е разпростряла по дрехата, било по основата или по вътъка, или по каквато и да е кожена вещ,

54 то свещеникът да заповяда да изперат онова, което е поразено, и да го затвори за още седем дни.

55 Тогава, след изпирането, нека свещеникът прегледа заразената вещ ; ако заразата не е променила изгледа си и заразата не се е разпростряла, тази вещ е нечиста; с огън да я изгориш; инфекциозната болест е унищожителна, била тя от вътрешната страна или от външната.

56 Но ако свещеникът я прегледа и след изпирането заразата е завехнала, то да я отдере от дрехата или от кожата, било от основата или от вътъка.

57 Ако пък заразата още стои на дрехата, било на основата или вътъка, или на коя да е кожена вещ, тя се е развила; с огън да изгориш онова, което е заразено.

58 И ако заразата бъде заличена от дрехата, било основата или вътъка, или от която и да е кожена вещ, която ще изпереш, тогава нека се изпере още веднъж и ще бъде чиста.

59 Това е законът за пораженията на заразата във вълнена или ленена дреха, било в основата или вътъка, или в която и да е кожена вещ, според която да се обявява за чиста или нечиста.
Copyright information for BulProtRev