Leviticus 21

Предписания за святост на свещениците

1 a Господ каза още на Моисей: Заповядай на свещениците, Аароновите синове: Никой от вас да не се осквернява между народа си заради мъртвец

2 освен за близък сродник, т. е. за майка си, за баща си, за сина си, за дъщеря си или за брат си;

3 също и за сестра си девица, която е била гледана от него и която не е била омъжена, заради нея може да допусне нечистота.

4 Като началник на народа си да не се осквернява така, че да стане нечист.

5 b Да не обръснат главата си, нито да подрязват краищата на брадата си, нито да правят порязвания по тялото си.

6 c Святи да бъдат на Бога си и да не оскверняват Името на своя Бог; защото те принасят чрез огън Господните приноси, хляба на своя Бог; затова да бъдат святи.

7 d Да не вземат жена, която е блудница или осквернена, нито да вземат жена, напусната от мъжа си; защото свещеникът е посветен на Бога си.

8 e И така, да го накараш да бъде свят, защото той принася хляба на твоя Бог; свят да ти бъде; защото Аз, Господ , Който ви освещавам, съм свят.

9 f И ако дъщерята на някой свещеник се омърси с блудство, тя омърсява баща си; с огън да бъде изгорена.

10 g Но онзи, който между братята си е първосвещеник, на чиято глава се е изляло мирото за помазване и който се е посветил, за да облича свещените одежди, да не открива главата си, нито да раздира одеждите си,

11 h нито да влиза при някой умрял, нито да се осквернява за баща си или за майка си;

12 i нито да излиза от светилището или да осквернява светилището на Бога си; защото посвещаването чрез помазване с мирото на Бога му е станало на него. Аз съм Господ .

13 j И той да вземе за жена девица;

14 вдовица или напусната, или осквернена, или блудница да не взема; а девица от народа си да вземе за жена.

15 k И така, да не осквернява потомството си между народа си; защото Аз съм Господ , Който го освещавам.

16 Господ каза още на Моисей:

17 l Кажи на Аарон: Който от твоето потомство, във всичките им поколения, има недостатък, той да не пристъпва да принася хляба на своя Бог.

18 m Защото никой, който има недостатък, не бива да пристъпва; човек сляп или куц, или със сплескан нос, или уродлив,

19 или човек със счупен крак или счупена ръка,

20 n или гърбав, или джудже, или с повредени очи, или с гнойни рани, или с лишеи, или келяв.

21 o Никой от потомството на свещеника Аарон, който има недостатък, да не пристъпва, за да принася Господните приноси чрез огън; понеже има недостатък, не бива да пристъпва да принася хляба на своя Бог.

22 p От пресвятите и от святите приноси нека яде хляба на своя Бог;

23 q но да не влиза до завесата, нито да се приближава до олтара, понеже има недостатък, за да не омърсява светилището Ми; защото Аз съм Господ , Който ги освещавам.

24 И така, Моисей каза това на Аарон и на синовете му, и на всичките израилтяни.
Copyright information for BulProtRev