Leviticus 22

1Господ каза още на Моисей:

2 a Кажи на Аарон и синовете му кога да се въздържат от святите приноси, които израилтяните Ми посвещават, за да не омърсяват Моето свято Име. Аз съм Господ .

3 b Кажи им, че всеки човек от цялото ви потомство, във всичките ви поколения, който има нечистота на себе си и пристъпи до святите приноси, които израилтяните посвещават на Господа , този човек ще бъде изтребен пред Мен. Аз съм Господ .

4 c Който от Аароновото потомство е прокажен или има течение, да не яде от святите неща, докато не се очисти. И който се допре до каквото и да било нещо, което е нечисто от мърша, или до човек, от когото излиза съвъкупително семе,

5 d или който се допре до каквото и да е животно, от което може да стане нечист, или до човек, от когото може да стане нечист, каквато и да е нечистотата му,

6 e онзи човек, който се допре до което и да е от такива неща, ще бъде нечист до вечерта и да не яде от святите неща, докато не окъпе тялото си във вода.

7 f Когато залезе слънцето, ще бъде чист и след това нека яде от святите неща, защото това му е храната.

8 g Мърша или разкъсано от звяр да не яде, за да не се оскверни от тях. Аз съм Господ .

9 h И така, да пазят заръката Ми, за да не си навлекат грях и да умрат поради това, ако са се омърсили. Аз съм Господ , Който ги освещавам.

10 i Нито един чужденец да не яде от осветените неща; ако е гост на свещеника или наемник, да не яде от святите неща.

11 j Но ако някой свещеник купи някого с пари, той може да яде от тях, както и онзи, който се е родил в дома му; те могат да ядат от хляба му.

12 Ако е дъщеря на свещеник, омъжена за чужденец, да не яде от приноса за издигане от святите неща.

13 k Но ако дъщеря на свещеник овдовее или бъде напусната и няма дете, и се върне в бащиния си дом, където е живяла в младостта си, тя може да яде от хляба на баща си. Обаче никой чужденец да не яде от него.

14 l И ако някой несъзнателно яде нещо осветено, тогава да даде на свещеника равностойното на осветеното нещо и да му прибави петата му част.

15 m Свещениците да не се отнасят с осветените неща, които израилтяните принасят на Господа , като с просто нещо,

16 n за да не навлекат на себе си беззаконието на престъпление, когато ядат техните осветени неща; защото Аз съм Господ , Който ги освещавам.

17 Господ каза още на Моисей:

18 o Заповядай на Аарон, на синовете му и на всички израилтяни: Всеки човек от Израилевия дом или от чужденците в Израил, който принесе принос срещу каквито и да са оброци или каквито и да са доброволни приноси, които принасят на Господа за всеизгаряне,

19 p за да ви бъде приет, трябва да принесе мъжко, без недостатък, от говедата, от овцете или от козите.

20 q Нищо с недостатък да не принасяте, защото няма да ви бъде прието.

21 r Който за изпълнение на оброк или за доброволен принос принесе от говедата или от овцете в мирна жертва на Господа , нека я принесе без недостатък, за да бъде приета; никакъв недостатък да няма в нея.

22 s Животно сляпо или със счупена или изкълчена част, или което има оток, гнойни рани или лишеи, такива да не принасяте на Господа , нито да правите от тях жертва на Господа чрез огън на жертвеника.

23 t Но теле или овца с нещо уродливо или с недостатък в частите можеш да принасяш за доброволен принос; обаче срещу оброк няма да бъде приет.

24 Животно превито или със смазани или изтръгнати тестиси, или скопено да не принасяте на Господа , нито да правите така в земята си.

25 u Нито от страна на чужденец да принасяте едно от всички тези за храна на вашия Бог, защото развала има в тях, недостатък има в тях; няма да ви бъдат приети.

26 Господ каза още на Моисей:

27 v Когато се роди теле или агне, или яре, тогава нека бъде седем дни с майка си; а от осмия ден нататък ще бъде прието за жертвен принос чрез огън на Господа .

28 w А крава или овца да не колите в един ден с малкото ѝ.

29 x И когато принасяте благодарствена жертва на Господа , да я принасяте така, че да ви бъде приета.

30 y В същия ден да се изяде; да не оставите нищо от нея до сутринта. Аз съм Господ .

31 z И така, да пазите заповедите Ми и да ги изпълнявате. Аз съм Господ .

32 aa И да не осквернявате Моето свято Име; но Аз ще бъда осветен между израилтяните. Аз съм Господ , Който ви освещавам,

33 ab Който ви изведох от Египетската земя, за да бъда вашият Бог. Аз съм Йехова.
Copyright information for BulProtRev