Leviticus 23

За Господните празници

1 Господ каза още на Моисей:

2 a Кажи на израилтяните: Господните празници, в които ще свиквате святи събрания, Моите празници, са следните:

3 b Шест дни да се работи, а седмият ден е събота за тържествена почивка, за свято събрание: в нея да не извършвате никаква работа; във всичките ви жилища е събота на Господа .

4 c Ето Господните празници, святи събрания, които ще свиквате в определеното им време:

5 d В първия месец, на четиринадесетия ден от месеца, привечер, е Пасха Господня ;

6 и на петнадесетия ден от същия месец е Господният празник на безквасните хлябове ; седем дни да ядете безквасни хлябове.

7 e На първия ден да имате свято събрание и никаква слугинска работа да не вършите.

8 И седем дни да принасяте по една жертва чрез огън на Господа ; на седмия ден да е свято събрание и никаква слугинска работа да не вършите.

9 Господ каза още на Моисей:

10 f Кажи на израилтяните: Когато влезете в земята, която Аз ви дам, и я ожънете, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жътвата си;

11 g и той да поклати снопа пред Господа , за да ви бъде приет; свещеникът да го раздвижи на другия ден след съботата.

12 И в деня, когато поклатите снопа, да принесете за всеизгаряне на Господа едно едногодишно агне без недостатък;

13 h и хлебната му жертва, две десети от ефа чисто брашно, омесено с елей, в жертва чрез огън на Господа за благоухание; и възлиянието му, един четвърт ин вино.

14 А хляб или печено жито, или пресни класове да не ядете до този ден, до деня, когато принесете жертвата на вашия Бог. Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения, във всичките ви жилища.

15 i От другия ден след съботата, от деня, в който сте принесли снопа на движимия принос, да си изброите седем цели седмици;

16 j до следващия ден след седмата събота да изброите петдесет дни и тогава да принесете жертва от ново жито на Господа .

17 k Да донесете от жилищата си за движим принос два хляба, които да бъдат две десети от ефа чисто брашно, изпечени с квас, като първи плодове на Господа .

18 И заедно с хляба да принесете седем едногодишни агнета без недостатък, едно теле и два овена; да бъдат всеизгаряне на Господа заедно с хлебната им жертва и заедно с възлиянията им, в принос чрез огън за благоухание на Господа .

19 l Да принесете и един козел в принос за грях и две едногодишни агнета за мирна жертва.

20 m Свещеникът да ги полюшне заедно с хляба на първите плодове и заедно с двете агнета за движим принос пред Господа ; те да бъдат осветени пред Господа за свещеника.

21 И на същия ден да свикате свято събрание и никаква слугинска работа да не вършите; това да бъде вечен закон във всичките ви жилища, във всичките ви поколения.

22 n И когато жънете нивите на земята си, да не жънеш до самите краища на нивата си и да не събираш падналите в жътвата ти класове; за сиромаха и за чужденеца да ги оставиш. Аз съм Господ , вашият Бог.

23 Господ каза още на Моисей:

24 o Кажи на израилтяните: В седмия месец, на първия ден от месеца, да ви бъде тържествена почивка, ознаменувана със звук на рогове, свято събрание.

25 В него да не вършите никаква слугинска работа и да принасяте жертва чрез огън на Господа .

26 Господ каза още на Моисей:

27 p Десетият ден на този седми месец да бъде ден на умилостивение; да имате свято събрание и да смирите душите си, и да принесете жертва чрез огън на Господа .

28 Никаква работа да не вършите в този ден, защото е ден на умилостивение, за да се извърши умилостивение за вас пред Господа , вашия Бог.

29 q Защото, който не се смири в този ден, ще бъде изтребен измежду народа си.

30 r И който извърши каквато и да е работа в този ден, този човек ще изтребя измежду народа му.

31 Никаква работа да не вършите; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения, във всичките ви жилища.

32 Ще ви бъде събота за тържествена почивка и за да смирите душите си; на деветия ден от месеца, вечерта, от вечер до вечер, да пазите съботата си.

33 Господ каза още на Моисей:

34 s Кажи на израилтяните: От петнадесетия ден на този седми месец да пазите за седем дни Господния празник на шатроразпъване.

35 На първия ден да има свято събрание и никаква слугинска работа да не вършите.

36 t Седем дни да принасяте по една жертва чрез огън на Господа , а на осмия ден да имате свято събрание и да принесете жертва чрез огън на Господа ; това е тържествено събрание и никаква слугинска работа да не вършите.

37 u Тези са Господните празници, когато да свиквате святи събрания, за да принасяте жертва чрез огън на Господа , всеизгаряне, хлебна жертва, жертви и възлияния, всяко на определения му ден,

38 v освен Господните съботи и освен всички оброци, и освен всички доброволни приноси, които давате на Господа .

39 w А на петнадесетия ден от седмия месец, когато ще сте прибрали произведенията на земята, да празнувате Господния празник седем дни; първият ден да бъде тържествена почивка и осмият ден тържествена почивка.

40 x И на първия ден да вземете първите плодове на дърветата, палмови клони, клони от широколистни дървета и речни върби и седем дни да се веселите пред Господа , вашия Бог.

41 y Да празнувате този празник за Господа седем дни в годината; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения; в седмия месец да го празнувате.

42 z В колиби да останете седем дни; всички местни израилтяни да останат в колиби,

43 aa за да познаят бъдещите ви поколения, че накарах израилтяните да живеят в колиби, когато ги изведох от Египетската земя. Аз съм Господ , вашият Бог.

44 ab Така Моисей обяви Господните празници на израилтяните.
Copyright information for BulProtRev