Leviticus 27

Закон за даровете на Бога

1  Господ каза още на Моисей:

2 a  Кажи на израилтяните: Когато някой дава оброк, ти да направиш оценката на лицата за  Господа .

3 b  Ето каква трябва да бъде оценката ти: на мъж от двадесет до шестдесет години оценката ти да бъде петдесет сребърни сикъла според сикъла на светилището.

4 Ако е жена, оценката ти да бъде тридесет сикъла.

5 Ако е лице от пет до двадесет години, оценката ти да бъде за мъж двадесет сикъла, а за жена десет сикъла.

6 Ако е лице от един месец до пет години, оценката ти да бъде: за мъж пет сребърни сикъла, а за жена три сребърни сикъла.

7 И ако е лице от шестдесет години нагоре, оценката ти да бъде петнадесет сикъла, ако е мъж, и десет сикъла, ако е жена.

8 Но ако човекът е по-беден, отколкото си го оценил, да се представи пред свещеника и свещеникът да го оцени отново ; нека свещеникът го оцени според средствата на онзи, който е направил оброка.

9 Ако оброкът е за животно от онези, които се принасят на  Господа , всичко, което някой дава на  Господа от тях, става свято.

10 Да не го промени, нито да замени добро животно с лошо или лошо с добро; и ако някога замени животно с животно, тогава и едното, и другото, което го е заменило, ще станат святи.

11 Но ако оброкът е за някое нечисто животно – от онези, които не се принасят на  Господа , тогава да представи животното пред свещеника;

12 и свещеникът да го оцени според качествата като добро или лошо; по твоята оценка, о, свещенико, така ще бъде.

13 c  Но ако човекът поиска да го откупи, то върху твоята оценка да придаде петата ѝ част.

14 Когато някой посвети къщата си да бъде свята на  Господа , то свещеникът да я оцени, както е добра или лоша; както я оцени свещеникът, така ще остане.

15 d  Но ако онзи, който я посвети, поиска да си откупи къщата, нека придаде на парите, с които си я оценил, петата им част и ще бъде негова.

16 Ако някой посвети на  Господа част от нивата, която съставлява имота му, оценката ти да бъде според семето, което може да се засее в нея; един кор ечемичено семе да се оцени за петдесет сребърни сикъла.

17 Ако посвети нивата си от юбилейната година, то по твоята оценка ще остане.

18 e  Но ако посвети нивата си след юбилея, свещеникът да му пресметне парите според годините, които остават до юбилейната година, и според това да се приспадне от оценката ти.

19 f  Но ако този, който е посветил нивата, поиска някога да я откупи, нека прибави към парите, с които си я оценил, петата им част и ще стане негова.

20 Обаче ако не откупи нивата или ако е продал нивата на друг, да не се откупува вече;

21 g  а когато нивата се освободи в юбилея, ще бъде свята на  Господа като посветена нива; ще бъде притежание на свещеника.

22 h  И ако някой посвети на  Господа нива, която е купил, която обаче не е част от нивата, съставляваща притежанието му,

23 i  свещеникът да му пресметне цената ѝ до юбилейната година според твоята оценка; и в същия ден нека даде оцененото от тебе като нещо свято на  Господа .

24 j  В юбилейната година нивата да бъде върната на онзи, от когото е била купена, т. е. на онзи, на когото се пада земята като притежание.

25 k  Всички твои оценки да стават според сикъла на светилището; сикъла да е равен на двадесет гери.

26 l  Но никой да не посвещава първородното между животните, което като първородно принадлежи на  Господа ; говедо или овца,  Господне е.

27 m  И ако е от нечистите животни, нека го откупи според твоята оценка, като придаде върху нея петата ѝ част; или ако не се откупува, нека се продаде според твоята оценка.

28 n  Но нито да се продава, нито да се откупува нещо, което е посветено, което би обрекъл някой на  Господа от онова, което има, било човек или животно, или нива от притежанието си; всяко нещо, което е посветено, е пресвято на  Господа .

29 o  Нищо, което е посветено от човек, да не се откупува; то трябва да се умъртви.

30 p  Всеки десятък от земята, било от посевите на земята или от плода на дърветата, е  Господен ; свят е на  Господа .

31 q  Ако някой поиска да откупи нещо от десятъка си, нека придаде петата част от цената му.

32 r  И всеки десятък от едър и дребен добитък, десятъкът от всичко, което минава при преброяване под овчарската тояга, да бъде свят на  Господа .

33 s  Посветителят да не издирва добро ли е животното или лошо, нито да го променя; но ако го промени някога, то и едното, и другото, което го е заменило, да бъдат святи; животното да не се откупува.

34 t  Тези са заповедите, които  Господ заповяда на Моисей за израилтяните на Синайската планина.
Copyright information for BulProtRev