Leviticus 4

1Господ каза още на Моисей:

2 a Кажи на израилтяните: Ако някой съгреши несъзнателно, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се прави –

3 b ако помазаният свещеник съгреши, така че народът да бъде въведен в престъпление, тогава за греха, който е извършил, нека принесе на Господа теле без недостатък в принос за грях.

4 c Нека приведе телето при входа на шатъра за срещане пред Господа , нека положи ръката си върху главата на телето и нека го заколи пред Господа .

5 d Тогава помазаният свещеник да вземе от кръвта на телето и да я принесе при шатъра за срещане;

6 и свещеникът да натопи пръста си в кръвта и от кръвта да поръси пред завесата на светилището седем пъти пред Господа .

7 e Свещеникът да сложи от кръвта и върху роговете на жертвеника за благоуханното кадене, който е пред Господа в шатъра за срещане; тогава да излее цялата кръв на телето в подножието на жертвеника за всеизгаряне, който е при входа на шатъра за срещане.

8 И да извади цялата тлъстина на принесеното за грях теле: тлъстината, която покрива вътрешностите, и цялата тлъстина, която е върху вътрешностите,

9 двата бъбрека с тлъстината, която е около тях към кръста, и булото на черния дроб (което да извади до бъбреците,

10 f както се изважда от телето за мирната жертва); и свещеникът да ги изгори на жертвеника за всеизгаряне.

11 g А кожата на телето, всичкото му месо, с главата и краката му, и вътрешностите и нечистотиите му,

12 h т. е. цялото теле да изнесе вън от стана на чисто място, където се изсипва пепелта, и да го изгори на дърва с огън; където се изсипва пепелта, там да се изгори.

13 i Ако цялото общество израилтяни съгрешат несъзнателно, като извършат нещо, което Господ е заповядал да не се прави, и стават виновни, а това нещо бъде укрито от очите на обществото,

14 когато се узнае грехът, който са извършили, тогава обществото да принесе теле в принос за грях и да го приведе пред шатъра за срещане;

15 j и старейшините на обществото да положат ръцете си върху главата на телето пред Господа ; и да заколят телето пред Господа .

16 k Тогава помазаният свещеник да внесе от кръвта на телето в шатъра за срещане;

17 и свещеникът, като натопи пръста си в кръвта, да поръси пред завесата седем пъти пред Господа .

18 Да сложи от кръвта и върху роговете на жертвеника, който е пред Господа , в шатъра за срещане; после да излее цялата кръв в подножието на жертвеника за всеизгаряне, който е при входа на шатъра за срещане.

19 Да извади цялата му тлъстина и да я изгори на жертвеника.

20 l И с това теле да направи така, както направи с онова, което беше принос за грях; така да направи с това теле; и свещеникът да направи умилостивение за тях и ще им се прости.

21 И да изнесе телето вън от стана и да го изгори, както изгори първото теле; това е принос за грях от името на обществото.

22 m А когато някой първенец съгреши, като несъзнателно извърши нещо, което Господ , неговият Бог, е заповядал да не се прави, и стане виновен,

23 n ако му бъде посочен грехът, който е извършил, то за приноса си да донесе козел без недостатък;

24 o и да положи ръката си върху главата на козела и да го заколи на мястото, където колят всеизгарянето пред Господа ; това е принос за грях.

25 p И свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на приноса за грях и да я сложи върху роговете на жертвеника за всеизгаряне, и тогава да излее кръвта му в подножието на жертвеника за всеизгаряне;

26 q и цялата му тлъстина да изгори на жертвеника, както тлъстината на мирната жертва; така свещеникът да направи умилостивение за него поради греха му и ще му се прости.

27 r Ако пък някой от народа съгреши несъзнателно, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се прави, и стане виновен,

28 s ако му бъде посочен грехът, който е извършил, то за греха, който е извършил, да принесе коза без недостатък;

29 t и да положи ръката си върху главата на приноса за грях, и да заколи приноса за грях на мястото на всеизгарянето.

30 Тогава свещеникът да вземе с пръста си от кръвта му и да я сложи върху роговете на жертвеника за всеизгаряне, и тогава да излее цялата му кръв в подножието на жертвеника.

31 u И да извади цялата му тлъстина така, както се изважда тлъстината от мирната жертва; и свещеникът да я изгори на жертвеника за благоухание на Господа ; така свещеникът да направи умилостивение и ще му се прости.

32 v Или ако принесе агне в принос за грях, то да принесе женско животно без недостатък;

33 и да положи ръката си върху главата на приноса за грях и да го заколи в принос за грях на мястото, където колят всеизгарянето.

34 И свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на приноса за грях и да я сложи върху роговете на жертвеника за всеизгаряне, и тогава да излее цялата му кръв в подножието на жертвеника.

35 w И да извади цялата му тлъстина така, както се изважда тлъстината от агнето на мирната жертва; и свещеникът да ги изгори на жертвеника, както се изгарят приносите чрез огън на Господа ; така свещеникът да направи умилостивение за греха, който е извършил, и ще му се прости.
Copyright information for BulProtRev