Leviticus 8

Посвещаване на Аарон и синовете му за свещеници

1 Господ говори още на Моисей:

2 a Вземи Аарон и синовете му с него, и одеждите, мирото за помазване, телето на приноса за грях, двата овена и коша с безквасните хлябове ;

3 и събери цялото общество при входа на шатъра за срещане.

4 И Моисей направи, както му заповяда Господ ; и обществото се събра пред входа на шатъра за срещане.

5 b Тогава Моисей каза на обществото: Ето какво заповяда Господ да направим.

6 c И така, Моисей доведе Аарон и синовете му и ги изми с вода.

7 d После го облече с хитона и го опаса с пояса, облече го с мантията, сложи му ефода, препаса го с препаската на ефода и го стегна с нея.

8 e Тогава му сложи нагръдника и в нагръдника положи Урим и Тумим.

9 f Постави и митрата на главата му и отпред на митрата закачи златна плочица, т. е. святия венец, както Господ беше заповядал на Моисей.

10 g След това Моисей взе мирото за помазване и като помаза скинията и всичко в нея, ги освети.

11 С него поръси и върху жертвеника седем пъти и помаза жертвеника с всичките му прибори и умивалника с подложката му, за да ги освети.

12 h Тогава от мирото за помазване изля върху главата на Аарон и го помаза, за да го освети.

13 i После Моисей приведе Аароновите синове, облече ги с хитони, опаса ги с пояси и им сложи превръзки за главата, както Господ беше заповядал на Моисей.

14 j След това приведе телето на приноса за грях; и Аарон и синовете му поставиха ръцете си върху главата на принесеното за грях теле.

15 k И го закла; и Моисей взе кръвта и с пръста си я сложи на роговете на жертвеника наоколо, и очисти жертвеника, а останалото от кръвта изля в подножието на жертвеника; така го освети, за да направи умилостивение за него.

16 l После взе цялата тлъстина, която е по вътрешностите, булото на черния дроб и двата бъбрека с тлъстината им, и Моисей ги изгори на жертвеника.

17 m А телето, кожата му, месото му и нечистотиите му изгори на огън вън от стана, както Господ беше заповядал на Моисей.

18 n След това приведе овена за всеизгаряне; и Аарон и синовете му поставиха ръцете си върху главата на овена.

19 И го закла; и Моисей поръси жертвеника наоколо с кръвта.

20 И насече овена на късове; и Моисей изгори главата, късовете и тлъстината.

21 o А вътрешностите и краката изми с вода; и Моисей изгори на жертвеника целия овен; това беше всеизгаряне за благоухание, жертва чрез огън на Господа , както Господ беше заповядал на Моисей.

22 p Тогава приведе другия овен, овена на посвещението; и Аарон и синовете му положиха ръцете си върху главата на овена.

23 И го закла; и Моисей взе от кръвта му и я сложи на края на дясното ухо на Аарон, на палеца на дясната му ръка и на палеца на десния му крак.

24 Приведе и Аароновите синове; и Моисей сложи от кръвта на края на дясното им ухо, на палеца на дясната им ръка и на палеца на десния им крак; и с кръвта Моисей поръси жертвеника наоколо.

25 q После взе тлъстината и опашката, всичко, което е тлъсто по вътрешностите, булото на черния дроб, двата бъбрека с тлъстината им и дясното бедро;

26 r взе и от коша с безквасните хлябове, който беше пред Господа , една безквасна пита, един хляб, омесен с елей, и една кора и ги сложи на тлъстината и на дясното бедро;

27 s и като сложи всичко това в ръцете на Аарон и на синовете му, полюшна ги за движим принос пред Господа .

28 t После Моисей ги взе от ръцете им и ги изгори на жертвеника върху всеизгарянето; това беше жертва на посвещаване за благоухание; това беше жертва чрез огън на Господа .

29 u Моисей взе и гръдната част и я полюшна за движим принос пред Господа ; това беше Моисеевият дял от овена на посвещението, както Господ беше заповядал на Моисей.

30 v После Моисей взе от мирото за помазване и от кръвта, която беше върху жертвеника, и поръси с него Аарон и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му; така освети Аарон и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него.

31 w Тогава Моисей каза на Аарон и синовете му: Сварете месото при входа на шатъра за срещане и там го яжте с хляба, който е в коша на посвещението, както ми беше заповядано, когато Господ ми каза: Аарон и синовете му да ги ядат.

32 x А колкото остане от месото и хляба, да го изгорите в огъня.

33 y И да не излизате от входа на шатъра за срещане в продължение на седем дни, преди да са се изпълнили дните на посвещението ви; защото през тези седем дни ще става посвещаването ви.

34 z Както Господ заповяда да се върши, така и е било извършено днес, за да стане умилостивение за вас.

35 aa През тези седем дни да седите при входа на шатъра за срещане, денем и нощем, за да пазите Господните предписания, за да не умрете; защото така ми беше заповядано.

36 И Аарон и синовете му извършиха всичко, което Господ заповяда чрез Моисей.
Copyright information for BulProtRev