Luke 1

Църковното предание сочи като автор на третото евангелие и Деяния на апостолите „Лука, обичният лекар“ (срв. Кол. 4:14; Филим. 24; 2 Тим. 4:11), който бил християнин сред езичниците и ученик на апостол Павел. Авторът черпи сведения от евангелието на Марк, има общи места и с Матей. Традиционно се приема, че това евангелие е написано по време на първото затворничество на апостол Павел в Рим (около 63 г.), но днес надделява предположението, че е произлязло малко по-късно в Гърция или Мала Азия.

Лука също построява повествованието си в три части, като добавя и други сведения. Това са преди всичко части от Проповедта на планината и други поучения на Исус Христос (6:20—8:3), а също и обстоен разказ за последното пътуване на Спасителя за Йерусалим (9:51—18:14). В самото начало на евангелието Лука поставя историята за раждането и детството на Йоан Кръстител и Исус Христос (1-2 гл), а в края описва редица явявания на възкръсналия Христос и Неговото възнесение (24 гл.).

Лука е желаел да напише ръководство към Христовата вяра за образовани езичници и християни между езичниците, както се вижда от умело съставения предговор (1:1-4). На този евангелист дължим множество ценни сведения, които не са включени в другите евангелия, като притчите за добрия самарянин, за блудния син, за умния управител, за митаря и фарисея, а също и поредица от молитви и химни (напр. хвалебните песни на Мария: 1:46-55; на Захария: 1:68-79; на Симеон: 2:29-32), важни сведения за отношението на Спасителя към жените, митарите (бирниците) и грешниците, както и ценни подробности от историята на страданията на Исус Христос.

В това евангелие Исус е представен особено ярко като Спасител на „загубените“, социално обезправените, на жените, митарите и грешниците. По изключително убедителен начин е посочена любовта на Бога към хората.

Предсказанието за рождението на Йоан Кръстител

1 Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития,

2 a както ни ги предадоха онези, които отначало са били очевидци и служители на словото,

3 b видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко отначало, да ти пиша наред за това, почтени Теофиле,

4 c за да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван.

5 d В дните на Юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отряд на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци и се казваше Елисавета.

6 e Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всички Господни заповеди и наредби.

7 Но нямаха дете, понеже Елисавета беше бездетна, а и двамата бяха в напреднала възраст.

8 f И той, като свещенодействаше пред Бога по реда на своя отряд,

9 g по обичая на свещеничеството, на него се падна по жребий да влезе в Господния храм и да кади.

10 h И в часа на каденето цялото множество народ се молеше отвън.

11 i Тогава му се яви ангел от Господа, който стоеше отдясно на кадилния олтар.

12 j И Захария, като го видя, смути се и страх го обзе.

13 k Но ангелът му каза: Не бой се, Захария, защото твоята молитва е чута и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан.

14 l Той ще ти бъде за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото раждане.

15 m Защото ще бъде велик пред Господа; вино и сикера
1:15 Силно алкохолно питие.
няма да пие; и ще се изпълни със Святия Дух още от майчината си утроба.

16 o И ще обърне мнозина от израилтяните към Господа, техния Бог.

17 p Той ще върви пред Него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към децата и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ.

18 q А Захария каза на ангела: Как ще се уверя в това, защото аз съм стар, а и жена ми е в напреднала възраст?

19 r Ангелът му отговори: Аз съм Гавриил, който стои пред Бога, и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това.

20 s И, ето, ще млъкнеш и няма да можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва на думите ми, които ще се изпълнят своевременно.

21 И народът чакаше Захария и се чудеше, че се бави в храма.

22 А когато излезе, той не можеше да проговори; и те разбраха, че е видял видение в храма, защото той им правеше знаци и оставаше ням.

23 t И като изтекоха дните на службата му в храма, той си отиде у дома.

24 А след тези дни жена му Елисавета зачена; и се криеше пет месеца, като казваше:

25 u Така ми стори Господ в дните, когато погледна милостиво, за да отнеме от човеците причината да ме укоряват.

Благовещение

26 А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет,

27 v при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф, от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария.

28 w И като дойде ангелът при нея, каза: Здравей, благодатна
1:28 Т.е. избрана и почетена.
! Господ е с тебе; благословена си ти между жените.

29 y А тя много се смути от думите му и си размишляваше какъв ли ще е този поздрав.

30 И ангелът каза: Не бой се, Мария, защото си придобила Божието благоволение.

31 z И, ето, ще заченеш в утробата си и ще родиш Син, Когото ще наречеш Исус.

32 aa Той ще бъде велик и ще бъде наречен Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давид.

33 ab Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му няма да има край.

34 А Мария каза на ангела: Как ще стане това, тъй като мъж не познавам?

35 ac И ангелът отговори: Святият Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени; затова и Святият, Който ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.

36 И, ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е заченала син; и това е шестият месец за нея, за която се казваше, че е бездетна.

37 ad Защото за Бога няма нищо невъзможно.

38 И Мария каза: Ето Господнята слугиня пред тебе ; нека ми бъде според твоите думи. И ангелът си отиде от нея.

Посещението на Мария при Елисавета

39 ae През тези дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна, в един Юдейски град,

40 и влезе в Захариевата къща, и поздрави Елисавета.

41 И щом Елисавета чу поздрава на Мария, младенецът заигра в утробата; и Елисавета се изпълни със Святия Дух

42 af и след като извика със силен глас, каза: Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба!

43 И откъде ми е тази чест, да дойде при мене майката на моя Господ?

44 Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми.

45 И блажена е тази, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното от Господа.

46 ag И Мария каза: Величае душата ми Господа
47 и зарадва се духът ми в Бога, Спасителя мой.
48 ah Защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята Си;
и, ето, отсега ще ме облажават всички родове.
49 ai Защото Всемогъщият извърши за мене велики дела;
и свято е Неговото име.
50 aj И от родове в родове
Неговата милост
е върху онези, които се боят от Него.
51 ak Извърши силни дела със Своята ръка;
разпръсна онези, които са горделиви в мислите на сърцето си.
52 al Свали владетели от престолите им
и издигна смирени.
53 am Гладните напълни с блага,
а богатите отпрати празни.
54 an Помогна на слугата Си Израил,
за да напомни да покаже Своята милост
55 ao (както беше говорил на бащите ни)
към Авраам и към неговото потомство до века.

56 А Мария, като преседя при нея около три месеца, се върна у дома си.

Рождението на Йоан Кръстител

57 А на Елисавета дойде времето да роди; и тя роди син.

58 ap И като чуха съседите и роднините, че Господ показал към нея велика милост, се радваха с нея.

59 aq И на осмия ден дойдоха да обрежат детенцето; и щяха да го нарекат Захария, по името на баща му.

60 ar Но майка му каза: Не, ще се нарече Йоан.

61 Казаха: Няма никой в рода ти, който се нарича с това име.

62 И запитаха баща му със знаци как би искал той да го нарекат.

63 as А той поиска дъсчица и написа тези думи: Йоан му е името. И те всички се зачудиха.

64 at И начаса устата му се отвори и езикът му се развърза, и той проговори и благославяше Бога.

65 au И страх обзе всичките им съседи; и за всичко това се говореше по цялата хълмиста страна на Юдея.

66 av И всички, като чуха, пазеха това в сърцата си, като казваха: Какво ли ще бъде това дете? Защото Господнята ръка беше с него.

67 aw Тогава баща му Захария се изпълни със Святия Дух и пророкува, като казваше: 68 ax Благословен Господ, Израилевият Бог,
защото посети Своя народ и извърши изкупление за него.
69 ay И издигна рог на спасение за нас
в дома на слугата Си Давид
70 az (както е говорил чрез устата на святите Си пророци от вековете),
71 избавление от неприятелите ни и от ръката на всички, които ни мразят,
72 ba за да покаже милост към бащите ни
и да спомни святия Свой завет,
73 bb клетвата, с която се закле на баща ни Авраам:
74 bc да даде на нас, освободени от ръката на неприятелите ни,
да Му служим без страх,
75 bd в святост и правда пред Него, през всичките си дни.
76 be Да! И ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш; защото ще вървиш пред Господа, за да приготвиш пътищата за Него.
77 bf За да дадеш на Неговия народ да познае спасение
чрез прощаване греховете им,
78 поради съкровеното милосърдие на нашия Бог,
с което ще ни посети зора отгоре,
79 bg за да осияе седящите в тъмнина и в смъртна сянка;
така че да насочи стъпките ни в пътя на мира.

80 bh А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустинята до деня, когато се яви на Израил.
Copyright information for BulProtRev