Luke 13

Призив за покаяние

1 В същото време присъстваха някои, които известиха на Исус за галилеяните, чиято кръв Пилат смесил с жертвите им.

2 И Той им отговори: Мислите ли, че тези галилеяни са били най-грешни измежду всички галилеяни, понеже са пострадали така?

3 Казвам ви: Не; но ако не се покаете, всички така ще загинете.

4 Или мислите ли, че онези осемнадесет души, върху които падна Силоамската кула и ги уби, бяха по-големи престъпници от всички човеци, които живеят в Йерусалим?

5 Казвам ви: Не; но ако не се покаете, всички така ще загинете.

Притча за безплодната смокиня

6 a Каза и тази притча: Някой си имаше в лозето си посадена смокиня; и дойде да търси плод на нея, но не намери.

7 b И каза на лозаря: Ето, три години вече идвам да търся плод на тази смокиня, но не намирам. Отсечи я, защо да изтощава земята?

8 А той му отговори: Господарю, остави я и това лято, докато разкопая около нея и насипя тор;

9 и ако след това даде плод, добре , но ако не даде , ще я отсечеш.

10 И една събота Той поучаваше в една от синагогите;

11 и, ето, една жена, която имаше дух, който беше причинявал немощ за осемнадесет години; тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи.

12 А Исус, като я видя, повика я и каза: Жено, освободена си от твоята немощ.

13 c И положи ръце на нея; и начаса тя се изправи и славеше Бога.

14 d А началникът на синагогата, като негодуваше, че Исус я изцели в събота, заговори на множеството: Има шест дни, в които трябва да се работи; в тях идвайте и се изцелявайте, а не в съботен ден.

15 e Но Господ му каза: Лицемери! В събота не отвързва ли всеки един от вас вола или осела си от яслите и не го ли завежда да го напои?

16 f А тази Авраамова дъщеря, която Сатана е държал цели осемнадесет години, не трябваше ли да бъде развързана от тази връзка в съботен ден?

17 И като каза това, всичките Му противници бяха посрамени и цялото множество се радваше за всички славни дела, които се вършеха от Него.

Притча за синаповото зърно и кваса

( Мат. 13:31-32 ; Марк 4:30-32 )

18 g Тогава каза: На какво прилича Божието царство и на какво да го уподобя?

19 Прилича на синапово зърно, което човек взе и пося в градината си; и то растеше и стана дърво, и небесните птици гнездяха по клоните му.

20 И пак каза: На какво да уподобя Божието царство?

21 Прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докато втаса цялото.

Тясната врата

( Мат. 7:13-14 , 21-23 )

22 h И по пътя Си за Йерусалим минаваше през градовете и селата и поучаваше.

23 И някой Му каза: Господи, малцина ли са, които се спасяват? А той им каза:

24 i Подвизавайте се да влезете през тясната врата; защото ви казвам, мнозина ще се стремят да влязат и няма да могат.

25 j След като стане домакинът и затвори вратата, и вие, като останете навън, почнете да хлопате на вратата и да казвате: Господи, отвори; а Той в отговор ще ви каже: Не ви познавам откъде сте.

26 Тогава ще почнете да казвате: Ядохме и пихме пред Теб; и по нашите улици си поучавал.

27 k А Той ще отговори: Казвам ви, не зная откъде сте; махнете се от Мене всички вие, които вършите неправда.

28 l Там ще бъде плач и скърцане със зъби, когато видите Авраам, Исак, Яков и всички пророци в Божието царство, а себе си – изпъдени навън.

29 m И ще дойдат от изток и запад, от север и юг и ще седнат на празничната трапеза в Божието царство.

30 n И, ето, има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни.

Христос плаче за Йерусалим

( Мат. 23:37-39 )

31 В същия час дойдоха някои фарисеи, които Му казаха: Излез и си иди оттук, защото Ирод иска да Те убие.

32 Исус им каза: Идете, кажете на тази лисица: Ето, изгонвам бесове и изцелявам днес и утре, и на третия ден ще свърша.

33 Обаче днес и утре, и други ден трябва да пътувам; защото не е възможно пророк да загине извън Йерусалим.

34 o Йерусалиме! Йерусалиме! Ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите деца, както кокошка прибира пилците си под крилата си, но не искахте!

35 p Ето, вашият дом ви се оставя пуст ; и ви казвам, няма да Ме видите, докато не кажете: Благословен, Който иде в Господнето име.
Copyright information for BulProtRev