Luke 14

Христос изцелява в събота

1 Една събота, когато влезе да яде хляб в къщата на един от фарисейските водачи, те Го наблюдаваха.

2 И, ето, пред Него имаше един човек, страдащ от воднянка.

3 a И Исус заговори на законниците и фарисеите: Позволено ли е да лекува някой в събота или не?

4 А те мълчаха. И Той, като хвана човека, изцели го и го пусна.

5 b И им каза: Ако падне оселът или волът на някого от вас в кладенец, няма ли той в същия час да го извлече и в съботен ден?

6 И не можаха да отговорят на това.

За гостите и домакините

7 А като забелязваше как поканените избираха първите столове, каза им една притча:

8 c Когато те покани някой на сватба, не сядай на първия стол, да не би да е бил поканен от него по-почетен от теб

9 и да дойде този, който е поканил и теб, и него, и да ти каже: Отстъпи това място на този човек; и тогава ще започнеш със срам да заемаш последното място.

10 d Но когато те поканят, иди и седни на последното място, и когато дойде този, който те е поканил, да ти каже: Приятелю, мини по-напред. Тогава ще имаш почит пред всички тези, които седят с тебе на трапезата.

11 e Защото всеки, който възвисява себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси.

12 f Каза и на този, който Го беше поканил: Когато даваш обяд или вечеря, недей да каниш приятелите си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би и те да те поканят и да ти бъде отплатено.

13 g А когато даваш угощение, покани сиромаси, недъгави, куци, слепи;

14 и ще бъдеш блажен, понеже те нямат с какво да ти се отплатят, защото ще ти бъде отплатено при възкресението на праведните.

Притча за поканените на голямата вечеря

( Мат. 22:1-14 )

15 h И като чу това един от седящите с Него, Му каза: Блажен онзи, който ще яде хляб в Божието царство.

16 i А Той му каза: Някой си човек даде голяма вечеря и покани мнозина.

17 j И в часа на вечерята изпрати слугата си да каже на поканените: Елате, понеже всичко вече е готово.

18 А те всички започнаха единодушно да се извиняват. Първият му каза: Купих си нива и трябва да изляза да я видя; моля ти се, извини ме.

19 Друг каза: Купих си пет впряга волове и отивам да ги опитам; моля ти се, извини ме.

20 А друг каза: Ожених се и затова не мога да дойда.

21 k И слугата дойде и каза това на господаря си. Тогава стопанинът разгневен каза на слугата си: Излез бързо на градските улици и пътеки и доведи тук сиромасите, недъгавите, слепите и куците.

22 Слугата отвърна: Господарю, каквото си заповядал, стана; и още място има.

23 И господарят каза на слугата: Излез по пътищата и по оградите и колкото намериш , накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми;

24 l защото ви казвам, че никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми.

Изисквания към учениците

( Мат. 10:37-38 )

25 А големи множества вървяха заедно с Него; и Той се обърна и им каза:

26 m Ако дойде някой при Мен и не намрази баща си и майка си, жена си, децата си, братята си и сестрите си, а още и собствения си живот
14:26 Букв. собствената си душа.
, не може да бъде Мой ученик.

27 o Който не носи своя кръст и не върви след Мене, не може да бъде Мой ученик.

28 p Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да я довърши?

29 Да не би, като положи основа, а не може да довърши, всички, които гледат, да почнат да му се присмиват и да казват:

30 Този човек почна да гради, но не можа да довърши.

31 Или кой цар, като отива на война срещу друг цар, няма да седне първо да се съветва, може ли с десет хиляди да устои против този, който идва срещу него с двадесет хиляди ?

32 Иначе, докато другият е още далеч, изпраща посланици да искат условия за мир.

33 И така, ако някой от вас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде Мой ученик.

34 q Наистина добро нещо е солта, но ако самата сол обезсолее, с какво ще се поправи?

35 Тя не струва нито за земята, нито за тор; а я изхвърлят навън. Който има уши да слуша, нека слуша.
Copyright information for BulProtRev