Luke 16

Притча за нечестния управител

1 Каза още на учениците Си: Един богаташ имаше настойник, когото наклеветиха пред него, че разпилявал имота му.

2 И той го повика и му каза: Какво е това, което слушам за тебе? Дай сметка за настойничеството си; защото не можеш вече да бъдеш настойник.

3 Тогава настойникът си каза: Господарят ми отнема от мене настойничеството. Какво да правя? Нямам сила да копая, а да прося ме е срам.

4 Сетих се какво да направя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от настойничеството.

5 И така, като повика всеки от длъжниците на господаря си, каза на първия: Колко дължиш на господаря ми?

6 А той отвърна: Сто мери елей. И му каза: Вземи разписката си, седни бързо и пиши петдесет.

7 После каза на друг: А ти колко дължиш? И той отговори: Сто мери жито. Каза му: Вземи разписката си и пиши осемдесет.

8 a И господарят му похвали неправедния настойник
16:8 Или: настойника на неправдата.
за това, че е постъпил остроумно; защото синовете на този век са по-остроумни спрямо своето поколение от синовете на светлината.

9 c И Аз ви казвам, спечелете си приятели посредством неправедното богатство и когато се привърши, да ви приемат във вечните жилища.

10 d Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.

11 И така, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство ?

12 И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?

13 e Никой служител не може да служи на двама господари; защото или ще намрази единия и ще обикне другия, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона!

Законът и Божието царство

( Мат. 11:12-13 )

14 f Всичко това слушаха фарисеите, които бяха сребролюбци, и Му се присмиваха.

15 g Исус им каза: Вие сте, които се показвате праведни пред човеците; но Бог знае сърцата ви; защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога.

16 h Законът и пророците бяха до Йоан; оттогава Божието царство се благовества и всеки се насилва да влезе в него.

17 i Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една чертица от закона да отпадне.

18 j Всеки, който напусне жена си и се ожени за друга, прелюбодейства; и който се жени за напусната от мъж, той прелюбодейства.

Притча за богаташа и бедния Лазар

19 Имаше някой си богаташ, който се обличаше в пурпур и висон и всеки ден правеше бляскави пиршества.

20 Имаше и един сиромах на име Лазар, покрит със струпеи, когото слагаха да лежи пред портата му,

21 като желаеше да се нахрани с трохите , паднали от трапезата на богаташа; и кучетата идваха и ближеха раните му.

22 Умря сиромахът и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и беше погребан.

23 И в ада, подложен на мъки, той повдигна очи и видя отдалеч Авраам и Лазар в неговото лоно.

24 k И той извика: Отче Аврааме, смили се над мен и изпрати Лазар да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото се мъча в този пламък.

25 l Но Авраам каза: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така както и Лазар – злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш.

26 И освен всичко това между нас и вас зее голяма бездна, така че онези, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас.

27 А той каза: Щом е така, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом,

28 защото имам петима братя, за да им засвидетелства, да не би да дойдат и те на това мъчително място.

29 m Но Авраам каза: Имат Моисей и пророците; нека слушат тях.

30 А той отговори: Не, отче Аврааме, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят.

31 n И той му каза: Ако не слушат Моисей и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.
Copyright information for BulProtRev