Luke 17

За прощението

( Мат. 18:6-7 , 15 , 21-22 ; Марк 9:42 )

1 a И Исус каза на учениците Си: Не е възможно да не дойдат съблазните; но горко на онзи, чрез когото идват!

2 По-добре би било за него да се окачи един голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето, а не да съблазни един от тези, малките.

3 b Бъдете внимателни към себе си. Ако прегреши брат ти, смъмри го; и ако се покае, прости му.

4 И седем пъти на ден ако ти сгреши и седем пъти се обърне към теб и каже: Покайвам се! – прощавай му.

5 И апостолите казаха на Господа: Прибави ни още вяра.

6 c А Господ каза: Ако имате вяра колкото синапово зърно, бихте казали на тази черница: Изкорени се и се насади в морето, и тя би ви послушала.

7 А кой от вас, ако има слуга да му оре или да му пасе, ще му каже веднага, щом си дойде от нива: Ела да ядеш?

8 d Напротив, няма ли да му каже: Приготви нещо да вечерям, стегни се и ми прислужвай, докато ям и пия, и след това ти ще ядеш и пиеш?

9 Нима ще благодари на слугата за това, че е извършил каквото е било заповядано? Не вярвам .

10 e Също така и вие, когато извършите всичко, което ви е заповядано, казвайте: Ние сме ненужни слуги; извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим.

Излекуването на десетте прокажени

11 f И в пътуването Си към Йерусалим Той минаваше по границата между Самария и Галилея.

12 g И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетима прокажени, които, като се спряха отдалеч,

13 извикаха силно: Исусе, Наставнико, смили се над нас!

14 h И като ги видя, каза им: Идете, покажете се на свещениците. И като отиваха, се очистиха.

15 А един от тях, като видя, че е изцелен, върна се и със силен глас славеше Бога,

16 и падна на лице при нозете на Исус и Му благодареше. А той беше самарянин.

17 А Исус му каза: Нали се очистиха десетимата? А къде са деветимата?

18 Не се ли намериха други да се върнат и въздадат слава на Бога освен този другоплеменник?

19 i И му каза: Стани и си иди; твоята вяра те изцели.

За идването на Божието царство

( Мат. 24:23-28 , 37-41 )

20 А Исус, когато бе запитан от фарисеите кога ще дойде Божието царство, им отговори: Божието царство не идва така, че да се забелязва;

21 j нито ще кажат: Ето, тук е!, или: Там е! Защото, ето, Божието царство е вътре във вас.

22 k И каза на учениците: Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Човешкия Син, и няма да видите.

23 l И като ви кажат: Ето, тук е!, да не отидете, нито да тичате след тях.

24 m Защото както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще се яви и Човешкият Син в Своя ден.

25 n Но най-напред Той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение.

26 o И както стана в дните на Ной, така ще бъде и в дните на Човешкия Син;

27 ядеха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът, и ги погуби всички.

28 p Така стана и в дните на Лот; ядеха, пиеха, купуваха, продаваха, садеха и градеха,

29 q а в деня, когато Лот излезе от Содом, от небето валя огън и сяра и ги погубиха всички.

30 r Подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.

31 s В онзи ден, който е на покрива на къщата, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги вземе; също и който е на нивата, да не се връща назад.

32 t Помнете Лотовата жена.

33 u Който иска да спечели живота
17:33 Или: душата.
си, ще го изгуби; а който го изгуби, ще го запази.

34 w Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло; единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен.

35 x Две жени ще мелят заедно; едната ще бъде взета, а другата ще бъде оставена.

36 Двама ще бъдат на нива; единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен.

37 y В отговор Го попитаха: Къде, Господи? А Той им каза: Където е трупът, там ще се съберат и орлите.
Copyright information for BulProtRev