Luke 19

Обръщението на Закхей

1 След това Исус влезе в Йерихон и минаваше през града.

2 И, ето, един човек на име Закхей, който беше началник на бирниците и беше богат,

3 искаше да види Кой е Исус, но не можеше поради навалицата, защото беше нисък на ръст.

4 И се завтече напред и се покачи на една дива смокиня, за да Го види; понеже щеше да мине през онзи път.

5 Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: Закхей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти.

6 И той побърза да слезе и Го прие с радост.

7 a И като видяха това, всички роптаеха и казваха: Отби се при грешен човек.

8 b А Закхей стана и каза на Господа: Господи, ето, отсега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четворно.

9 c И Исус му каза: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син.

10 d Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.

Притча за десетте слуги

( Мат. 25:14-30 )

11 e И като слушаха това, Той продължи да говори и каза една притча, защото беше близо до Йерусалим и те си мислеха, че Божието царство веднага ще се яви.

12 f Затова каза: Някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царска власт и да се върне.

13 И повика десетима от слугите си и им даде десет мнаси; и им каза: Търгувайте с това , докато дойда.

14 g Но неговите граждани го мразеха и изпратиха след него посланици да кажат: Не искаме този да царува над нас.

15 А като получи царската власт и се върна, заповяда да повикат при него онези слуги, на които бе дал парите, за да знае какво са припечелили чрез търгуване.

16 И така, дойде първият и каза: Господарю, твоята мнаса спечели десет мнаси.

17 h И му каза: Хубаво, добър слуга! Понеже в твърде малкото се показа верен, имай власт над десет града.

18 Дойде и вторият и каза: Господарю, твоята мнаса принесе пет мнаси.

19 А каза и на него: Бъди и ти над пет града.

20 Дойде и друг и каза: Господарю, ето твоята мнаса, която пазих скътана в кърпа,

21 i защото се боях от тебе, понеже си строг човек; взимаш това, което не си положил, и жънеш, което не си посял.

22 j Господарят му каза: От устата ти ще те съдя, зъл слуга. Знаел си, че съм строг човек, който вземам това, което не съм положил, и жъна, което не съм сял;

23 тогава защо не вложи парите ми в банката; и аз, като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата?

24 И каза на стоящите до него: Вземете от него мнасата и я дайте на този, който има десет мнаси.

25 (Казаха му: Господарю, той има вече десет мнаси!)

26 k Казвам ви, че на всеки, който има, ще се даде; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има.

27 А онези мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, доведете ги тук и ги посечете пред мен.

28 l И като изрече това, Исус тръгна напред, като се изкачваше към Йерусалим.

Тържественото влизане в Йерусалим

( Мат. 21:1-11 ; Марк 11:1-11 ; Йоан 12:12-19 )

29 m И когато се приближи до Витфагия и Витания, до хълма, наречен Елеонски, прати двама от учениците и им каза:

30 Идете в селото, което е насреща ви , в което, като влизате, ще намерите едно вързано осле, което никой човек не е възсядал; отвържете го и го докарайте.

31 И ако някой ви попита: Защо го отвързвате?, кажете така: На Господа трябва.

32 И изпратените отидоха и намериха всичко, както им бе казал.

33 И като отвързваха ослето, стопаните попитаха: Защо отвързвате ослето?

34 А те отвърнаха: На Господа трябва.

35 n И го докараха при Исус; и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исус.

36 o И когато Той минаваше, хората постилаха дрехите си по пътя.

37 А когато вече се приближаваше до превала на Елеонския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всички велики дела, които бяха видели, и казваха:

38 p Благословен Царят, Който иде в Господнето име! Мир на небето и слава във висините!

39 А някои фарисеи от множеството Му казаха: Учителю, смъмри учениците Си.

40 q И Той отговори: Казвам ви, че ако тези млъкнат, то камъните ще извикат.

41 r И като се приближи и видя града, плака за него и каза:

42 Ех, ако ти бе познал поне в този ден това, което служи за мира ти! Но сега това е скрито от очите ти.

43 s Защото ще настанат за тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат валове около тебе, ще те обсадят, ще те притиснат отвред

44 t и ще те разорят, и ще избият жителите ти в теб, и няма да оставят в тебе камък върху камък; защото ти не разпозна времето, когато беше посетен.

45 u И като влезе в храма, започна да пъди онези, които продаваха; и им казваше:

Изгонването на търговците от храма

( Мат. 21:12-17 ; Марк 11:15-19 ; Йоан 2:13-22 )

46 v Писано е: „И домът Ми ще бъде молитвен дом“ ; а вие го направихте „разбойнически вертеп“ .

47 w И поучаваше всеки ден в храма. А главните свещеници, книжниците и водачите на народа се стараеха да Го погубят.

48 Но не намериха какво да направят, понеже целият народ се прилепваше към Него и Го слушаше.
Copyright information for BulProtRev