Luke 19:28-40

28 a И като изрече това, Исус тръгна напред, като се изкачваше към Йерусалим.

Тържественото влизане в Йерусалим

( Мат. 21:1-11 ; Марк 11:1-11 ; Йоан 12:12-19 )

29 b И когато се приближи до Витфагия и Витания, до хълма, наречен Елеонски, прати двама от учениците и им каза:

30 Идете в селото, което е насреща ви , в което, като влизате, ще намерите едно вързано осле, което никой човек не е възсядал; отвържете го и го докарайте.

31 И ако някой ви попита: Защо го отвързвате?, кажете така: На Господа трябва.

32 И изпратените отидоха и намериха всичко, както им бе казал.

33 И като отвързваха ослето, стопаните попитаха: Защо отвързвате ослето?

34 А те отвърнаха: На Господа трябва.

35 c И го докараха при Исус; и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исус.

36 d И когато Той минаваше, хората постилаха дрехите си по пътя.

37 А когато вече се приближаваше до превала на Елеонския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всички велики дела, които бяха видели, и казваха:

38 e Благословен Царят, Който иде в Господнето име! Мир на небето и слава във висините!

39 А някои фарисеи от множеството Му казаха: Учителю, смъмри учениците Си.

40 f И Той отговори: Казвам ви, че ако тези млъкнат, то камъните ще извикат.
Copyright information for BulProtRev