Luke 20

За властта на Исус Христос

( Мат. 21:23-27 ; Марк 11:27-33 )

1 a И в един от дните, когато Той поучаваше народа в храма и проповядваше благовестието, дойдоха главните свещеници и книжниците със старейшините и Му казаха:

2 b Кажи ни с каква власт правиш това или кой е Онзи, Който Ти е дал тази власт?

3 И Той им отвърна с думите: Ще ви задам и Аз един въпрос и Ми отговорете:

4 Йоановото кръщение от небето ли беше или от човеците?

5 А те разискваха помежду си: Ако кажем: От небето, ще каже: Защо не му повярвахте?

6 c Но ако кажем: От човеците, целият народ ще ни убие с камъни, защото са убедени, че Йоан беше пророк.

7 И отговориха, че не знаят откъде беше.

8 Тогава Исус им каза: Нито Аз ви казвам с каква власт правя това.

Притча за злите земеделци

( Мат. 21:33-46 ; Марк 12:1-12 )

9 d И започна да разказва на народа следната притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на земеделци и отиде в чужбина за дълго време.

10 И по време на гроздобера прати един слуга при земеделците, за да му дадат от плода на лозето; но земеделците го биха и го отпратиха празен.

11 Изпрати и друг слуга; а те и него биха, поругаха се над него и го отпратиха празен.

12 Изпрати и трети; но те и него нараниха и изхвърлиха.

13 Тогава стопанинът на лозето каза: Какво да направя? Ще изпратя любимия си син; може него да почетат.

14 e Но земеделците, като го видяха, разискваха помежду си: Този е наследникът; нека го убием, за да стане наследството наше.

15 f Изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. И така, какво ще направи с тях стопанинът на лозето?

16 Ще дойде и ще погуби тези земеделци, и ще даде лозето на други. А като чуха това, казаха: Дано не бъде!

17 g А той ги погледна и каза: Тогава какво значи това, което е писано: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла“?

18 h Всеки, който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже.

19 И в същия час книжниците и главните свещеници се опитаха да Го хванат
20:19 От гр. да сложат ръце на него.
, защото разбраха, че Той каза тази притча против тях, но се бояха от народа.

За плащането на данък на императора

( Мат. 22:15-22 ; Марк 12:13-17 )

20 j И като Го наблюдаваха, пратиха съгледвачи, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя Негова дума така, че да Го предадат на началството и на властта на управителя.

21 k И те Го запитаха, като казваха: Учителю, знаем, че право говориш и учиш, и у Тебе няма лицеприятие, но учиш Божия път според истината;

22 право ли е за нас да даваме данък на Цезаря или не?

23 А Той разбра лукавството им и им каза:

24 Покажете ми един динарий. Чий образ и надпис има? Те отговориха: На Цезаря.

25 l А Той каза: Тогава отдавайте цезаревото на Цезаря, а Божието на Бога.

26 И не можаха да уловят нищо в думите Му пред народа; и зачудени на отговора Му, млъкнаха.

За възкресението на мъртвите

( Мат. 22:23-33 ; Марк 12:18-27 )

27 m Тогава се приближиха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го запитаха:

28 n Учителю, Моисей ни е писал: „Ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, брат му да вземе жената и да въздигне потомство на брат си.“

29 А имаше седем братя; и първият взе жена и умря бездетен.

30 И вторият, и третият я взеха;

31 така също и седемте я взеха и умряха, без да оставят деца.

32 А после умря и жената.

33 И така, при възкресението на кого от тях ще бъде жена, защото и седемте я имаха за жена?

34 А Исус им каза: Човеците на този свят се женят и се омъжват;

35 а онези, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват.

36 o И не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите; и като участници във възкресението са синове на Бога.

37 p А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа в мястото, където писа за бодливия храст, когато нарече Господа „Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“ .

38 q Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи.

39 А някои от книжниците отговориха: Учителю, Ти добре каза.

40 r Защото не смееха вече за нищо да Го попитат.

41 s Исус ги попита: Как така казват, че Христос е Давидов син?

42 t Защото сам Давид казва в книгата на псалмите: „Каза Господ на моя Господ:
Седи отдясно на Мене,
43 докато положа враговете Ти за Твое подножие.“

44 И така, Давид Го нарича Господ; тогава как е Негов син?

45 u И когато целият народ слушаше, Той каза на учениците Си:

46 v Пазете се от книжниците, които обичат да ходят в дълги одежди и обичат поздрави по пазарите, първите места в синагогите и първите столове по угощенията,

47 w които изпояждат домовете на вдовиците и за показ принасят дълги молитви. Те ще получат по-голямо осъждане.
Copyright information for BulProtRev