Luke 23

Исус Христос при Пилат

( Мат. 27:1-2 , 11-14 ; Марк 15:1-5 ; Йоан 18:28-38 )

1 a Тогава цялото тяхно множество се вдигна и Го заведе при Пилат.

2 b И започнаха да Го обвиняват със следните думи: Установихме, че Този развращава народа ни, забранява да се дава данък на Цезаря и казва за Себе Си, че е Христос, Цар.

3 c А Пилат Го попита: Ти ли си Юдейският Цар? А Той му отговори: Ти право казваш.

4 d И Пилат каза на главните свещеници и на народа: Аз не намирам никаква вина у Този човек.

5 А те по-настойчиво казваха: Той вълнува народа, понеже поучава по цяла Юдея, като е почнал от Галилея и е стигнал дотук.

Изпращането на Исус Христос при Ирод

6 А Пилат, като чу това, попита дали човекът е галилеянин.

7 e И като узна, че е от областта на Ирод, изпрати Го до Ирод, който през тези дни беше в Йерусалим.

8 f А Ирод, като видя Исус, много се зарадва, защото отдавна желаеше да Го види, понеже беше слушал за Него; и се надяваше да види някое знамение от Него.

9 И Му задаваше много въпроси; но Той не му отговори нищо.

10 А главните свещеници и книжниците стояха и яростно Го обвиняваха.

11 g Но Ирод с войниците си, като се отнесе към Него с презрение и Го подигра, облече Го във великолепна дреха и Го изпрати обратно при Пилат.

12 h В същия ден Ирод и Пилат се сприятелиха помежду си; защото преди това враждуваха един против друг.

Осъждането на Исус Христос на смърт

( Мат. 27:15-26 ; Марк 15:6-15 ; Йоан 18:39—19:16 )

13 i Тогава Пилат свика главните свещеници, началниците и народа и им каза:

14 j Доведохте ми Този като човек, който развращава народа; но, ето, аз Го разпитах пред вас и не намерих в Него никаква вина относно това, за което Го обвинявате.

15 Нито пък Ирод е намерил, защото Го е изпратил обратно до нас; така че Той не е направил нищо, което заслужава смъртно наказание.

16 k Затова, като Го накажа, ще Го пусна.

17 l А той се задължаваше да им пуска на всеки празник по един затворник.

18 m Но те всички изкрещяха в един глас: Премахни Този и ни пусни Варава.

19 Който за някаква размирица, станала в града, и за убийство бе хвърлен в тъмница.

20 И Пилат отново им говори с висок глас, защото желаеше да пусне Исус.

21 А те крещяха: Разпъни Го! Разпъни Го!

22 А той трети път им каза: Че какво зло е сторил Той? Аз не намирам в Него нищо, за което да заслужава смърт; затова, като Го накажа, ще Го пусна.

23 Но те настояваха със силни гласове да бъде разпънат; и техните гласове надделяха.

24 n И Пилат реши да изпълни искането им:

25 пусна онзи, когото искаха, който беше хвърлен в тъмница за размирица и убийство; а Исус предаде на смърт според волята им.

Разпъването на Исус Христос

( Мат. 27:32-44 ; Марк 15:21-32 ; Йоан 19:17-27 )

26 o И когато Го поведоха, хванаха някого си Симон, киринеец, който се връщаше от нива, и сложиха на него кръста, за да го носи след Исус.

27 И след Него вървеше голямо множество народ и жени, които плачеха за Него.

28 А Исус се обърна към тях и каза: Дъщери йерусалимски, недейте плака за Мене, но плачете за себе си и за децата си;

29 p защото, ето, идат дни, когато ще кажат: Блажени безплодните и утробите, които не са раждали, и гърдите, които не са кърмили.

30 q Тогава ще започнат да казват на планините: Паднете върху нас!, и на хълмовете: Покрийте ни!

31 r Защото ако правят това със суровото дърво, какво ще правят със сухото?

32 s И с Него караха и други двама, които бяха злодеи, за да ги убият.

33 t И когато стигнаха на мястото, наречено Лобно
23:33 Букв. Място на черепа.
, там разпънаха Него и злодеите – единия отдясно, а другия – отляво на Него.

34 v А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите Му, хвърлиха жребий за тях.

35 w И хората стояха и гледаха. Още и началниците Го ругаеха, като казваха: Други е избавил; нека избави Себе Си, ако Той е Христос, Божият Избраник.

36 Също и войниците Му се подиграваха, като се приближаваха и Му поднасяха оцет, и казваха:

37 Ако си Юдейският Цар, избави Себе Си.

38 x А над Него имаше и надпис: Този е Юдейският Цар.

39 y И един от увисналите злодеи Го хулеше, като казваше: Нали Ти си Христос? Избави Себе Си и нас!

40 А другият в отговор го смъмра: Дори от Бога ли не се боиш, ти, който си със същата присъда?

41 А ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме сторили; а Този не е сторил нищо лошо.

42 z И каза: Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си.

43 А Исус му отговори: Истина ти казвам днес ще бъдеш с Мене в рая.

Кръстната смърт на Исус Христос

( Мат. 27:45-56 ; Марк 15:33-41 ; Йоан 19:28-30 )

44 aa А беше вече около шестия час и тъмнина покриваше цялата земя до деветия час
23:44 От обяд до около 15 часа.
,

45 ac като слънцето потъмня; и завесата на храма се раздра през средата.

46 ad И Исус извика със силен глас и каза: Отче, в Твоите ръце предавам духа Си. И като каза това, издъхна.

47 ae И стотникът, като видя станалото, прослави Бога, като каза: Наистина, този Човек беше праведен.

48 А всички множества, които бяха дошли на това зрелище, като виждаха какво стана, се връщаха, като се удряха в гърди.

49 af А всички Негови познати и жените, които Го следваха от Галилея, стояха надалеч и гледаха това.

Снемането на Исус Христос от кръста и погребението му

( Мат. 27:57-61 ; Марк 15:42-47 ; Йоан 19:38-42 )

50 ag Имаше един човек на име Йосиф, който беше съветник, човек добър и праведен,

51 ah който не се беше съгласил с намерението и делото им. Той беше от юдейския град Ариматея, човек, който очакваше Божието царство.

52 Той отиде при Пилат и поиска тялото на Исус.

53 ai И като го свали, обви го с плащеница и го положи в гроб, изсечен в скала, където никой не беше още полаган.

54 aj И това беше денят на Приготовлението и съботата настъпваше.

55 ak А жените, които бяха дошли с Него от Галилея, вървяха отзад и видяха гроба и как беше положено тялото Му.

56 al И като се върнаха, приготвиха аромати и миро; и в съботата си почиваха както повлява Законът.
Copyright information for BulProtRev