Luke 3

Проповедта на Йоан Кръстител

( Мат. 3:1-12 ; Марк 1:1-8 ; Йоан 1:19-28 )

1 В петнадесетата година от царуването на Цезаря Тиберий, когато Пилат Понтий беше управител на Юдея, а Ирод – четвъртовластник в Галилея, и брат му Филип – четвъртовластник в Итурейската и Трахонитската област, и Лисаний – четвъртовластник в Авилиния,

2 a при първосвещенството на Анна и Каяфа, Божието слово дойде до Йоан, Захариевия син, в пустинята.

3 b И той обикаляше по цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете,

4 c както е писано в книгата с думите на пророк Исая: „Глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя за Господа,
прави направете пътеките Му.
5 Всяка долина ще се напълни.
И всяка планина и хълм ще се сниши;
кривите пътеки ще станат прави.
И неравните места – гладки пътища ;
6 d и всеки човек
3:6 От гр. плът.
ще види Божието спасение.“

7 f И така, той казваше на множествата, които идваха да се кръщават при него: Рожби ехиднини! Кой ви предупреди да бягате от идващия гняв?

8 g Тогава принасяйте плодове, достойни за покаяние; и не почвайте да си мислите: Имаме Авраам за баща. Защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да издигне чеда на Авраам.

9 h А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и така, всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън.

10 i И множествата го питаха: Тогава какво да правим?

11 j А той им отговори: Който има две ризи, нека даде едната на този, който няма; и който има храна, нека прави същото.

12 k Дойдоха и бирниците да се кръстят и му казаха: Учителю, ние какво да правим?

13 l Той им отвърна: Не изисквайте нищо повече от това, което ви е определено.

14 m Питаха го и военнослужещи: А ние какво да правим? Каза им: Не насилвайте никого, нито наклеветявайте; и се задоволявайте със заплатите си.

15 И понеже хората бяха в недоумение и всички размишляваха в сърцата си за Йоан, да не би той да е Христос,

16 n Йоан отговори на всички: Аз ви кръщавам с вода, но иде Онзи, Който е по-силен от мене, на Когото не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му; Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън.

17 o Той държи лопатата в ръката Си, за да очисти добре хармана Си и да събере житото в житницата Си; а плявата ще изгори в неугасимия огън.

18 И с много други увещания той благовестяваше на народа.

19 p А четвъртовластникът Ирод, който беше изобличаван от него заради Иродиада, жената на брат си, и поради всички други злини, които беше сторил Ирод,

20 прибави към всичко друго и това, че затвори Йоан в тъмница.

Кръщението на Исус Христос

( Мат. 3:13-17 ; Марк 1:9-11 ; Йоан 1:32-34 )

21 q И когато се кръсти целият народ, и когато и Исус се кръсти и се молеше, небето се отвори

22 и Святият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Теб е Моето благоволение.

Родословието на Исус Христос

( Мат. 1:1-17 )

23 r И сам Исус беше на около тридесет години, когато започна служението Си, и както мислеха, беше син на Йосиф, който беше син на Илий.

24 А Илий – на Матат; Матат – на Левий; Левий – на Мелхий; Мелхий – на Яанай; Яанай – на Йосиф;

25 Йосиф – на Мататия; Мататия – на Амос; Амос – на Наум; Наум – на Еслий; Еслий – на Нагей;

26 Нагей – на Маат; Маат – на Мататия; Мататия – на Семеин; Семеин – на Йосех; Йосех – на Йода;

27 Йода – на Йоанан; Йоанан – на Риса; Риса – на Зоровавел; Зоровавел – на Салатиил; Салатиил – на Нирий;

28 Нирий – на Мелхий; Мелхий – на Адий; Адий – на Косам; Косам – на Елмадам; Елмадам – на Ир;

29 Ир – на Исус; Исус – на Елиезер; Елиезер – на Йорим; Йорим – на Матат; Матат – на Левий;

30 Левий – на Симеон; Симеон – на Юда; Юда – на Йосиф; Йосиф – на Йоанам; Йоанам – на Елиаким;

31 s Елиаким – на Мелеа; Мелеа – на Мена; Мена – на Матат; Матат – на Натан; Натан – на Давид;

32 t Давид – на Есей; Есей – на Овид; Овид – на Вооз; Вооз – на Салмон; Салмон – на Наасон;

33 Наасон – на Аминадав; Аминадав – на Арний; Арний – на Есрон; Есрон – на Фарес; Фарес – на Юда;

34 u Юда – на Яков; Яков – на Исаак; Исаак – на Авраам; Авраам – на Тара; Тара – на Нахор;

35 Нахор – на Серух; Серух – на Рагав; Рагав – на Фалек; Фалек – на Евер; Евер – на Сала;

36 v Сала – на Каинан; Каинан – на Арфаксад; Арфаксад – на Сим; Сим – на Ной; Ной – на Ламех;

37 Ламех – на Матусал; Матусал – на Енох; Енох – на Яред; Яред – на Малелеил; Малелеил – на Каинан;

38 w Каинан – на Енос; Енос – на Сит; Сит – на Адам; Адам – на Бога.
Copyright information for BulProtRev