Luke 4

Изкушаването на Исус в пустинята

( Мат. 4:1-11 ; Марк 1:12-13 )

1 a А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна от брега на Йордан, беше воден от Духа в пустинята четиридесет дни,

2 b където беше изкушаван от дявола. И не яде нищо през тези дни; и когато изминаха те, Той огладня.

3 И дяволът Му каза: Ако си Божият Син, заповядай на този камък да стане хляб.

4 c А Исус му отговори: Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие слово.“

5 Тогава, като Го изведе на една висока планина и Му показа всички царства на света, в един миг време, дяволът Му каза:

6 d На Тебе ще дам цялата тази власт и слава на тези царства, защото на мен е предадена и аз я давам на когото искам.

7 e И така, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое.

8 А Исус му отговори: Писано е: „На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш.“

9 f Тогава Го заведе в Йерусалим, постави Го на крилото на храма и Му каза: Ако си Божий Син, хвърли се оттук долу;

10 g защото е писано: „Ще заповяда на ангелите Си за Тебе да Те пазят;
11 и на ръце ще Те вдигат,
да не би да удариш о камък крака Си.“

12 h А Исус му отговори: Казано е: „Да не изпитваш Господа, твоя Бог.“

13 i И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от Него за известно време.

Начало на служението в Галилея

( Мат. 4:12-17 ; Марк 1:14-15 )

14 j А Исус се върна в Галилея със силата на Духа; и слух се разнесе за Него по цялата околност.

15 И Той поучаваше по синагогите им; и всички Го славеха.

16 k И дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичая Си влезе в синагогата в събота и се изправи да чете.

17 Подадоха Му свитък от книгата на пророк Исая; и Той, като разгъна свитъка, намери мястото, където беше писано: 18 l „Духът на Господа е на Мене,
защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите;
пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците
и проглеждане на слепите,
да пусна на свобода угнетените,
19 да проглася благоприятната Господня година.“

20 И като сгъна свитъка, върна го на служителя и седна; а очите на всички в синагогата бяха впити в Него.

21 Исус започна да им казва: Днес се изпълни това писание пред вас
4:21 Букв. във вашите уши.
.

22 n И всички говореха добри неща
4:22 От гр. свидетелстваха.
за Него, като се чудеха на благодатните думи, които излизаха от устата Му. И казваха: Този не е ли Йосифовият син?

23 p А Той им каза: Навярно ще Ми кажете тази поговорка: Лекарю, излекувай себе си; каквото сме чули, че става в Капернаум, направи го и тук, в Своето родно място.

24 q И пак каза: Истина ви казвам, че никой пророк не е приет в своята родина.

25 r А ви казвам наистина, много вдовици имаше в Израил в дните на Илия, когато се затвори небето за три години и шест месеца и настана голям глад по цялата земя;

26 а при нито една от тях не беше пратен Илия, а само при една вдовица в Сарепта Сидонска.

27 s Така също много прокажени имаше в Израил по времето на пророк Елисей; но никой от тях не бе очистен, а само сириецът Нееман.

28 Като чуха това всички, които бяха в синагогата, се изпълниха с гняв

29 и като станаха, изкараха Го вън от града и Го заведоха при пропастта на хълма, на който градът им беше съграден, за да Го хвърлят долу.

30 t Но Той мина между тях и си отиде.

Излекуването на обладания от нечист дух в Капернаум

( Марк 1:21-28 )

31 u И слезе в Галилейския град Капернаум и ги поучаваше в събота;

32 v и се удивляваха на учението Му, защото Неговото слово беше с власт.

33 w А в синагогата имаше човек, обладан от духа на нечист бяс; и той извика със силен глас:

34 x Остави ни! Какво общо имаш Ти с нас, Исусе Назарянино? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си Ти – Святият на Бога.

35 Но Исус го смъмра и каза: Млъкни и излез от него. И бесът, като го повали насред синагогата, излезе от него, без никак да го повреди.

36 И всички се смаяха и разискваха помежду си: Какво е това слово, защото Той с власт и сила заповядва на нечистите духове и те излизат?

37 И мълвата за Него се разнесе по всички околни места.

Излекуването на тъщата на Петър и на други болни

( Мат. 8:14-17 ; Марк 1:29-39 )

38 y И като стана и излезе от синагогата, влезе в къщата на Симон. А Симоновата тъща беше хваната от силна треска; и те Го молиха за нея.

39 А Той, като застана над нея, смъмри треската и тя я остави, и жената начаса стана и им прислужваше.

40 z И при залез слънце всички, които имаха болни от разни болести, ги доведоха при Него; а Той, като положи ръце на всеки от тях, ги изцели.

41 aa Още и бесове с крясък излизаха от мнозина и казваха: Ти си Божият Син. А Той ги мъмреше и не ги оставяше да говорят, понеже знаеха, че Той е Христос.

42 ab И като се съмна, Той излезе и отиде на уединено място, а множествата Го търсеха, идваха при Него и искаха да Го задържат, за да не си отива от тях.

43 ac Но Той им каза: И на другите градове трябва да благовестя Божието царство, понеже затова съм изпратен.

44 ad И проповядваше в Галилейските синагоги.
Copyright information for BulProtRev