Luke 6

Исус и съботата

( Мат. 12:1-8 ; Марк 2:23-28 )

1 a И една събота, първата след втория ден на Пасхата, като минаваше Той през нивите, учениците Му късаха класове и ядяха, като ги стриваха с ръце.

2 b А някои от фарисеите казаха: Защо правите това, което не е позволено да се прави в събота?

3 c Исус им отговори: Не сте ли чели това, което направи Давид, когато огладня той и мъжете , които бяха с него,

4 d как влезе в Божия дом, взе присъствените хлябове и яде, даде и на онези, които бяха с него – а от тези хлябове не е позволено никой да яде, а само свещениците?

5 Каза им още: Човешкият Син е господар на съботата.

Изцеляването на човека с изсъхналата ръка

( Мат. 12:9-14 ; Марк 3:1-6 )

6 e И в друга събота влезе в синагогата и поучаваше; и там имаше един човек, чиято дясна ръка беше изсъхнала.

7 И книжниците и фарисеите Го наблюдаваха дали в събота ще го изцели, за да могат да Го обвинят.

8 Но Той знаеше мислите им и каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и се изправи на средата. И той стана и се изправи.

9 Тогава Исус им каза: Питам ви: Какво е позволено да прави човек в събота – добро ли да прави или зло, да спаси ли живот или да погуби?

10 И като ги изгледа всички, каза на човека: Протегни ръката си. И той направи така ; и ръката му оздравя.

11 А те излязоха извън себе си от гняв и обсъждаха помежду си какво биха могли да направят на Исус.

Избиране на дванадесетте апостоли

( Мат. 10:1-4 ; Марк 3:13-19 )

12 f През онези дни Исус се изкачи на планината да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога.

13 g И като се съмна, повика учениците Си и избра от тях дванадесет души, които и нарече апостоли:

14 h Симон, когото и нарече Петър, и брат му Андрей, Яков и Йоан, Филип и Вартоломей,

15 Матей и Тома, Яков Алфеев и Симон, наречен Зилот,

16 i Юда, брат на Яков, и Юда Искариотски, който и стана предател.

17 j И като слезе заедно с тях, Той се спря на едно равно място; спряха се там и голямо множество от учениците Му и голяма навалица от народ от цяла Юдея и Йерусалим и от крайбрежието на Тир и Сидон, които бяха дошли да Го чуят и да се изцелят от болестите си;

18 също и измъчваните от нечисти духове бяха изцелявани.

19 k И цялото множество се стараеше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеляваше всички.

Блаженствата

( Мат. 5:1-12 )

20 l И Той повдигна очи към учениците Си и каза: Блажени сте вие, сиромаси, защото е ваше Божието царство.

21 m Блажени вие , които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени вие , които плачете сега, защото ще се засмеете.

22 n Блажени сте, когато ви намразят човеците и когато ви отлъчват от себе си и ви оскърбяват, и отхвърлят името ви като лошо заради Човешкия Син;

23 o възрадвайте се в онзи ден и заиграйте, защото, ето, голяма е наградата ви на небесата; понеже бащите им така постъпваха с пророците.

24 p Но горко на вас, богатите, защото сте получили вече утехата си.

25 q Горко на вас, които сега сте наситени, защото скоро ще изгладнеете. Горко на вас , които сега се смеете, защото ще скърбите и ще плачете.

26 r Горко на вас , когато всички човеци заговорят ласкаво за вас, защото бащите им така постъпваха с лъжепророците.

Любовта към враговете

( Мат. 5:38-48 , 7:12 )

27 s Но на вас, които слушате, казвам: Обичайте неприятелите си, правете добро на тези, които ви мразят,

28 t благославяйте тези, които ви проклинат, молете се за тези, които ви правят пакост.

29 u На този, който те плесне по едната буза, обърни и другата; и на този, който ти вземе горната дреха, не отказвай и ризата си.

30 v Дай на всеки, който ти поиска, и не искай обратно нещата си от този, който ги отнема.

31 w И както желаете да постъпват човеците с вас, така и вие постъпвайте с тях.

32 x Понеже ако обичате само онези, които обичат вас, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците обичат онези, които тях обичат.

33 И ако правите добро само на онези, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците правят същото.

34 y И ако давате назаем само на тези, от които се надявате да получите обратно, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците дават назаем на грешници, за да получат обратно същото.

35 z Но вие обичайте неприятелите си, правете добро и давайте назаем, без да очаквате да получите нещо в замяна; и наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите.

36 aa И така, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.

Отношението към ближния

( Мат. 7:1-5 )

37 ab Не съдете и няма да бъдете съдени; не осъждайте и няма да бъдете осъждани; прощавайте и ще бъдете простени;

38 ac давайте и ще ви се дава; добра мярка – натъпкана, стръскана, препълнена, ще ви дават в пазвата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.

39 ad Каза им една притча: Може ли слепец да води слепеца? Няма ли да паднат и двамата в яма?

40 ae Ученикът не е по-горен от учителя си; а всеки ученик , когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си.

41 af И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око?

42 ag Или как можеш да кажеш на брат си: Брате, остави ме да извадя съчицата, която е в окото ти, когато ти сам не виждаш гредата, която е в твоето око? Лицемерецо! Първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата, която е в окото на брат ти.

Всяко дърво се познава по своя плод

( Мат. 7:16-20 , 24-27 , 12:33-35 )

43 ah Защото няма добро дърво, което дава лош плод, нито пък лошо дърво, което дава добър плод.

44 ai Понеже всяко дърво се познава по своя плод; защото не берат смокини от тръни, нито късат грозде от къпина.

45 aj Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто; а злият човек от злото си съкровище изнася злото; защото от онова, което препълва сърцето му, говори устата му.

46 ak И защо Ме призовавате: Господи, Господи!, а не вършите това, което казвам?

47 al Всеки, който идва при Мен и слуша Моите думи, и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича.

48 Прилича на човек, който, като строеше къща, направи дълбок изкоп и положи основа на скала; и когато стана наводнение, реката се устреми върху онази къща, но не можа да я поклати, защото бе здраво построена.

49 А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята, без основа, върху която се устреми реката и тя начаса рухна; и срутването на онази къща беше голямо.
Copyright information for BulProtRev