Luke 6:12-16

Избиране на дванадесетте апостоли

( Мат. 10:1-4 ; Марк 3:13-19 )

12 a През онези дни Исус се изкачи на планината да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога.

13 b И като се съмна, повика учениците Си и избра от тях дванадесет души, които и нарече апостоли:

14 c Симон, когото и нарече Петър, и брат му Андрей, Яков и Йоан, Филип и Вартоломей,

15 Матей и Тома, Яков Алфеев и Симон, наречен Зилот,

16 d Юда, брат на Яков, и Юда Искариотски, който и стана предател.
Copyright information for BulProtRev