Mark 1

За писател на това евангелие се приема Йоан-Марк, християнин от Йерусалим и син на Мария, в чиято къща вярващите се събирали на молитва. Марк бил племенник на апостол Варнава. Помагал отначало на апостол Павел, а после и на апостол Петър (Филим. 24; Кол. 4:10; Д. А. 12:12; 13:5; 15:36-39; 1 Пет. 5:13). Според древно църковно предание написал евангелието си в Рим за езичници и за християни сред езичниците (срв. 7:3-4) към средата на I век. Днес то се смята за първото евангелие по време на съставяне, макар изследователи да поставят написването му около 70 г. сл. Хр.

Марк събрал автентични предания за Исус Христос преди всичко описания на Негови чудеса, притчи и разкази, които завършват с някоя мисъл на божествения Учител, както и свидетелства за страданията и кръстната Му смърт. От географска гледна точка събитията са подредени така: дейност на Исус Христос в Галилея (1:14—5:43); пътуване по юдейски и езически области и поучения към апостолите (6:1—9:50); отиване в Йерусалим, изобличения на юдейските водачи и смърт на кръста (10:1—15:47). Евангелието му започва с разказ за дейността на Йоан Кръстител (1:1-13) и завършва с явяванията на възкръсналия Спасител до самото Му възнесение (16:1-20).

Проповедта на Йоан Кръстител

( Мат. 3:1-12 ; Лука 3:1-8 , 15-18 ; Йоан 1:19-28 )

1 a Началото на благовестието на Исус Христос, Божия Син;

2 b както е писано в книгата на пророк Исая: „Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си,
който ще устрои Твоя път;
3 c глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя за Господа.
Прави направете пътеките за Него.“

4 d Йоан дойде, като кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.

5 e И излизаха при него цялата Юдейска страна и всички жители на Йерусалим и бяха кръщавани от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.

6 f А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си и се хранеше с акриди и див мед.

7 g И като проповядваше, казваше: След мене иде Онзи, Който е по-силен от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на сандалите Му.

8 h Аз ви кръщавам с вода, а Той ще ви кръсти със Святия Дух.

Кръщението на Исус Христос и изкушението

( Мат. 3:13—4:11 ; Лука 3:21-22 , 4:1-13 ; Йоан 1:32-34 )

9 i И в онези дни дойде Исус от Назарет Галилейски и бе кръстен от Йоан в Йордан.

10 j След като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата и че Духът като гълъб слиза на Него.

11 k И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюбен Син; в Теб е Моето благоволение.

12 l И веднага Духът Го закара в пустинята.

13 m Той беше в пустинята четиридесет дни, изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; а ангелите Му служеха.

Начало на служението на Исус Христос и призоваването на първите апостоли

( Мат. 4:18-22 ; Лука 5:1-11 ; Йоан 4:1-3 )

14 n А след като Йоан бе предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше:

15 o Времето се изпълни и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието.

16 p А когато минаваше край Галилейското езеро
1:16 От гр. море. И така навсякъде в това Евангелие.
, видя Симон и брата на Симон Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.

17 Исус им каза: Вървете след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци.

18 r И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.

19 s Като отмина малко, видя Яков Зеведеев и брат му Йоан, които също бяха в лодката си и кърпеха мрежите.

20 И веднага ги повика; те оставиха баща си Зеведей в лодката с надничарите и отидоха след Него.

21 t И дойдоха в Капернаум. И още в първата събота Исус влезе в синагогата и поучаваше.

22 u А те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като Един, Който има власт, а не като книжниците.

23 v И скоро след това в синагогата им дойде човек с нечист дух, който извика:

24 w Остави ни ! Какво общо имаш Ти с нас, Исусе Назарянино? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си – Святият Божий.

25 x Но Исус го смъмра, като каза: Млъкни и излез от него!

26 y Тогава нечистият дух, като го хвърли в гърчове, изкрещя със силен глас и излезе от него.

27 И всички се смаяха и започнаха да разискват помежду си: Какво е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове и те Му се покоряват!

28 И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата Галилейска област.

Излекуването на тъщата на Петър и на други болни

( Мат. 8:14-17 ; Лука 4:38-44 )

29 z И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей.

30 А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казаха за нея.

31 Той се приближи и като я хвана за ръка, я вдигна; и веднага треската я остави и тя им прислужваше.

32 aa А като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всички болни и обладани от бесове.

33 И целият град се събра пред вратата.

34 ab И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.

35 ac И на сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.

36 А Симон и онези, които бяха с Него, изтичаха след Него.

37 И като Го намериха, казаха Му: Всички Те търсят.

38 ad А Той им каза: Да идем другаде в близките градчета и там да проповядвам; защото затова съм излязъл.

39 ae И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.

40 af И дойде при Него един прокажен и Му се молеше, коленичил пред Него, с думите: Ако искаш, можеш да ме очистиш.

41 А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.

42 И веднага проказата го остави и той стана чист.

43 Исус веднага го отпрати и го предупреди строго, като му каза:

44 ag Гледай да не кажеш нищо на никого; но за свидетелство на тях иди и се покажи на свещеника и дай принос за очистването си това, което е заповядал Моисей.

45 ah А той, като излезе, започна да разгласява много и да разнася за станалото, така че Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но стоеше навън в уединени места; и при Него идваха отвсякъде.
Copyright information for BulProtRev