Mark 10

Брак и развод

( Мат. 19:3-12 )

1 a И Исус стана оттам и дойде в Юдейските предели и местата отвъд Йордан; и народ пак се стече при Него; и по обичая Си Той пак ги поучаваше.

2 b И някои фарисеи се приближиха и Го попитаха, за да Го изпитат: Позволено ли е на мъж да напусне жена си ?

3 А Той им отговори: Какво ви е заповядал Моисей?

4 c А те казаха: Моисей е позволил мъжът да напише разводно писмо и да я напусне.

5 Исус им каза: Поради вашето коравосърдечие ви е написал тази заповед;

6 d обаче в началото на създанието Бог ги е направил мъж и жена.

7 e Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си,

8 f и двамата ще бъдат една плът; така че не са вече двама, а една плът.

9 g И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва.

10 А в къщи учениците пак Го попитаха за това.

11 h И Той им каза: Който напусне жена си и се ожени за друга, прелюбодейства спрямо нея.

12 И ако тя напусне мъжа си и се омъжи за друг, тя прелюбодейства.

Исус Христос благославя децата

( Мат. 19:13-15 ; Лука 18:15-17 )

13 i Тогава доведоха при Него дечица, за да се докосне до тях; а учениците ги смъмриха.

14 j Но Исус, като видя това, възнегодува и им каза: Оставете дечицата да дойдат при Мене; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.

15 k Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него.

16 l Прегърна ги и ги благослови, като положи ръцете Си на тях.

Среща с богатия юноша

( Мат. 19:16-30 ; Лука 18:18-30 )

17 m И когато излизаше на път, някой се затече, коленичи пред Него и Го попита: Учителю благи, какво да направя, за да наследя вечен живот?

18 А Исус му каза: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен един Бог.

19 n Знаеш заповедите: „Не убивай; Не прелюбодействай; Не кради; Не лъжесвидетелствай; Не увреждай; Почитай баща си и майка си“ .

20 А той Му каза: Учителю, всичко това съм опазил от младостта си.

21 o А Исус, като го погледна, възлюби го и му каза: Едно не ти достига: иди, продай всичко, което имаш, и го раздай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето; и ела и Ме следвай.

22 Но лицето му посърна от тези думи и той си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот.

23 p А Исус погледна наоколо и каза на учениците: Колко мъчно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство!

24 q А учениците се смаяха от Неговите думи. Но в отговор Исус им каза още: Чеда Мои , колко е мъчно да влязат в Божието царство онези, които уповават на богатството!

25 По-лесно е камилата да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.

26 А те съвсем се зачудиха и Му казаха: Тогава кой може да се спаси?

27 r Исус ги погледна и отвърна: За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.

28 s Петър започна да Му говори: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме.

29 Исус каза: Истина ви казвам: Няма човек, който да е оставил къща или братя, или сестри, или майка, или баща, или деца, или ниви заради Мен и заради благовестието,

30 t и да не получи сега, в настоящото време, стократно повече , къщи и братя, и сестри, и майки, и деца, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят
10:30 Или: век.
– вечен живот.

31 v Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните – първи.

Предсказание за страданията и възкресението

( Мат. 20:17-19 ; Лука 18:31-33 )

32 w А когато бяха на път, като отиваха за Йерусалим, Исус вървеше пред тях, а те се учудваха, и онези, които вървяха отзад, бяха обзети от страх. И като събра пак дванадесетте, започна да им казва това, което щеше да Го сполети:

33 x Ето, ние се изкачваме към Йерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците; и те, като Го осъдят на смърт, ще Го предадат на езичниците;

34 и ще Му се подиграят и ще Го заплюват, ще Го бият и ще Го убият; а след три дни ще възкръсне.

Искането на Зеведеевите синове за първенство

( Мат. 20:20-28 )

35 y Тогава при Него се приближиха Яков и Йоан, Зеведеевите синове, и Му казаха: Учителю, желаем да направиш за нас, каквото и да поискаме от Теб.

36 А Той им каза: Какво желаете да направя за вас?

37 Те Му отговориха: Дай ни да седнем – един отдясно на Теб, а друг отляво на Тебе в Твоята слава.

38 А Исус им каза: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам?

39 Те Му казаха: Можем. А Исус им каза: Чашата, която Аз пия, ще пиете и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите;

40 но да седнете отдясно на Мен или отляво на Мене , не е Мое да дам, а ще се даде на онези, за които е било приготвено.

41 z А десетимата, като чуха това, започнаха да негодуват против Яков и Йоан.

42 aa Но Исус ги повика и им каза: Вие знаете, че онези, които са признати за князе на народите, господаруват над тях и големците им властват над тях.

43 ab Но между вас не е така; а който иска да стане големец между вас, нека ви бъде служител;

44 ac и който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всички.

45 ad Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.

Изцеляването на слепия Вартимей

( Мат. 20:29-34 ; Лука 18:35-43 )

46 ae Дойдоха в Йерихон; и когато Исус излизаше от Йерихон с учениците Си и с едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя.

47 И като чу, че бил Исус Назарянинът, започна да вика: Исусе, сине Давидов, смили се над мен!

48 И мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се над мен!

49 И така, Исус се спря и каза: Повикайте го. Повикаха слепеца и му казаха: Дерзай, стани, вика те.

50 И той си хвърли дрехата, скочи и дойде при Исус.

51 Исус заговори и му каза: Какво искаш да направя за тебе? Слепецът Му каза: Учителю, да прогледна.

52 af А Исус му каза: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледна и тръгна след Него по пътя.
Copyright information for BulProtRev