Mark 11

Тържественото влизане на Исус в Йерусалим

( Мат. 21:1-11 ; Лука 19:28-38 ; Йоан 12:12-19 )

1 a И когато се приближаваха към Йерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, Исус изпрати двама от учениците Си и им каза:

2 Идете в селото, което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек още не е възсядал; отвържете го и го докарайте.

3 И ако някой ви каже: Защо правите това?, отговорете: На Господа трябва; и той веднага ще го прати тук.

4 И така, те отидоха и намериха едно осле, вързано до вратата, вън край пътя, и го отвързаха.

5 И някои от стоящите там им казаха: Какво правите, че отвързвате ослето?

6 А те им казаха, както беше заръчал Исус; и те ги оставиха.

7 b И докараха ослето при Исус и намятаха на него дрехите си; и Той го възседна.

8 c И мнозина разстлаха дрехите си по пътя, а други – клони, като ги сечаха от дърветата
11:8 От гр. полетата.
.

9 e И тези, които вървяха отпред, и тези, които идваха отзад, викаха: Осанна! Благословен, Който идва в Господнето име!

10 f Благословено настъпващото царство на баща ни Давид, което иде в Господнето име! Осанна във висините!

11 g И Исус влезе в Йерусалим, в храма, и като разгледа всичко, понеже вече се беше свечерило, отиде във Витания с дванадесетте.

Безплодната смокиня

( Мат. 21:18-22 )

12 h А на сутринта, когато излязоха от Витания, Той огладня.

13 i И като видя отдалеч една разлистена смокиня, дойде, като търсеше плод на нея; но като дойде до нея, не намери нищо, само листа, защото не беше време за смокини.

14 И Той проговори, като ѝ каза: Отсега нататък никой да не яде плод от тебе до века. И учениците Му чуха това.

Изгонването на търговците от храма

( Мат. 21:12-17 ; Лука 19:45-48 ; Йоан 2:13-22 )

15 j И дойдоха в Йерусалим; Исус, като влезе в храма, започна да изпъжда онези, които продаваха, и онези, които купуваха в храма, и преобърна масите на обменителите на пари и столовете на онези, които продаваха гълъбите.

16 И не позволяваше на никого да пренесе какъвто и да било съд през храма.

17 k Исус поучаваше, като им казваше: Не е ли писано: „Домът Ми ще се нарече молитвен дом за всички народи“ , а вие го направихте „разбойнически вертеп“?

18 l И главните свещеници и книжниците чуха това; и търсеха начин как да Го погубят, защото се бояха от Него, понеже целият народ се чудеше на учението Му.

19 А когато се свечери Той излезе вън от града.

Силата на вярата

( Мат. 21:20-22 )

20 m И така, като минаваха сутринта, видяха, че смокинята е изсъхнала до корен.

21 И Петър си спомни и Му каза: Учителю, виж, смокинята, която Ти прокле, е изсъхнала.

22 А Исус им отговори: Имайте вяра в Бога!

23 n Истина ви казвам: Който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва – ще му стане.

24 o Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.

25 p И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, Който е на небесата, вашите прегрешения.

26 q Но ако вие не прощавате, то и вашият Отец, Който е на небесата, няма да прости вашите прегрешения.

За властта на Исус Христос

( Мат. 21:23-27 ; Лука 20:1-8 )

27 r И дойдоха пак в Йерусалим; и когато ходеше в храма, при Него дойдоха главните свещеници, книжниците и старейшините и Му казаха:

28 С каква власт правиш това? И кой Ти е дал тази власт да правиш това?

29 Исус им каза: Ще ви задам и Аз един въпрос; отговорете Ми и Аз ще ви кажа с каква власт правя това.

30 Йоановото кръщение от небето ли беше или от човеците? Отговорете Ми.

31 И те разискваха помежду си: Ако кажем: От небето, ще каже: Тогава защо не му повярвахте?

32 s Но ако кажем: От човеците, бояха се от народа; защото всички искрено смятаха Йоан за пророк.

33 И така, те отговориха на Исус: Не знаем. Исус им каза: И Аз също не ви казвам с каква власт правя това.
Copyright information for BulProtRev