Mark 11:15-19

Изгонването на търговците от храма

( Мат. 21:12-17 ; Лука 19:45-48 ; Йоан 2:13-22 )

15 a И дойдоха в Йерусалим; Исус, като влезе в храма, започна да изпъжда онези, които продаваха, и онези, които купуваха в храма, и преобърна масите на обменителите на пари и столовете на онези, които продаваха гълъбите.

16 И не позволяваше на никого да пренесе какъвто и да било съд през храма.

17 b Исус поучаваше, като им казваше: Не е ли писано: „Домът Ми ще се нарече молитвен дом за всички народи“ , а вие го направихте „разбойнически вертеп“?

18 c И главните свещеници и книжниците чуха това; и търсеха начин как да Го погубят, защото се бояха от Него, понеже целият народ се чудеше на учението Му.

19 А когато се свечери Той излезе вън от града.
Copyright information for BulProtRev