Mark 12

Притча за злите земеделци

( Мат. 21:33-46 ; Лука 20:9-19 )

1 a И започна да им говори с притчи: Един човек насади лозе, огради го с плет, изкопа лин и съгради кула, и го даде под наем на земеделците, и отиде в чужбина.

2 И във времето на гроздобера изпрати един слуга до земеделците да прибере от земеделците от плода на лозето.

3 b А те го хванаха, биха го и го отпратиха с празни ръце.

4 Пак изпрати до тях друг слуга; а те му счупиха главата и безсрамно го оскърбиха.

5 Изпрати и друг, когото убиха; и мнозина други, от които едни биха, а други убиха.

6 Той имаше още и един възлюбен син; него изпрати последен до тях, като си казваше: Ще почетат сина ми.

7 c А тези земеделци казаха помежду си: Този е наследникът; елате да го убием и наследството ще бъде наше.

8 d И го хванаха и го убиха, и го хвърлиха вън от лозето.

9 И така , какво ще направи стопанинът на лозето? Ще дойде и ще погуби тези земеделци, а лозето ще даде на други.

10 e Не сте ли прочели това Писание: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла.
11 От Господа е това.
И чудно е в нашите очи“?

12 f И първенците искаха да Го хванат (но се убояха от народа), понеже разбраха, че за тях каза тази притча. И Го оставиха и си отидоха.

За плащането на данъка на императора

( Мат. 22:15-22 ; Лука 20:20-26 )

13 g Тогава пратиха при Него някои от фарисеите и иродианите, за да Го впримчат в говоренето Му.

14 И те, като дойдоха, Му казаха: Учителю, знаем, че си искрен и не Те е грижа от никого; защото не гледаш на лицето на човеците, но учиш Божия път според истината. Право ли е да даваме данък на Цезаря или не?

15 Да даваме ли или да не даваме? А Той, като разбра лицемерието им, им каза: Защо Ме изпитвате? Донесете Ми един динарий да го видя.

16 И те Му донесоха. Тогава им каза: Чий е този образ и надпис? А те Му отвърнаха: На Цезаря.

17 h Исус им каза: Отдавайте цезаревото на Цезаря и Божието на Бога. И те много се зачудиха на Него.

За възкресението на мъртвите

( Мат. 22:23-33 ; Лука 20:27-38 )

18 i След това при Него дойдоха садукеи, които казват, че няма възкресение; и Го питаха:

19 j Учителю, Моисей ни е написал, че ако на някого умре брат му и остави жена, а не остави деца, то брат му да вземе жена му и да въздигне потомство на брат си.

20 Но, ето, имаше седем братя; и първият взе жена; и когато умря, не остави потомство.

21 Взе я и вторият, умря и не остави потомство; също и третият.

22 И седмината не оставиха потомство. А след всички умря и жената.

23 При възкресението на кого от тях ще бъде жена, защото и седмината я имаха за жена?

24 Исус им каза: Не затова ли се заблуждавате, понеже не знаете Писанията, нито Божията сила?

25 k Защото, когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, но са като ангели на небесата.

26 l А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисей, на мястото при бодливия храст, как Бог му говори, като казваше: „Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“?

27 Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Вие много се заблуждавате.

Най-голямата заповед

( Мат. 22:34-40 ; Лука 10:25-28 )

28 m А един от книжниците, който дойде и ги чу, когато се препираха, като видя, че им отговори добре, Го попита: Коя заповед е най-важната от всички?

29 n Исус отговори: Първата е: „Слушай, Израилю; Господ, нашият Бог, е един Господ;

30 o и да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.“

31 p А ето втората, подобна на нея, заповед: „Да възлюбиш ближния си като себе си.“ Друга заповед, по-голяма от тези, няма.

32 q И книжникът Му каза: Превъзходно, Учителю! Ти право каза, че Бог е един; и няма друг освен Него;

33 r и да Го обича човек от все сърце, с всичкия си разум и с всичката си сила, и да обича ближния си като себе си, това е много повече от всички всеизгаряния и жертви.

34 s Исус, като видя, че отговори разумно, му каза: Не си далеч от Божието царство. И никой вече не дръзна да Му задава въпроси.

Исус Христос и Давид

( Мат. 22:41-46 ; Лука 20:41-44 )

35 t И когато поучаваше в храма, Исус заговори: Как така казват книжниците, че Христос е Давидов син?

36 u Сам Давид каза чрез Святия Дух: „Каза Господ на Моя Господ:
Седи отдясно на Мене,
докато положа враговете Ти
за Твое подножие.“

37 Сам Давид Го нарича Господ; тогава как ще е негов Син? И голямото множество Го слушаше с удоволствие.

38 v И в поучението Си казваше: Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и да приемат поздравите по пазарите

39 w и първите столове по синагогите, и първите места при угощенията;

40 x тези, които изпояждат домовете на вдовиците, даже когато за показ принасят дълги молитви. Тези ще получат по-тежко осъждение.

Лептата на бедната вдовица

( Лука 21:1-4 )

41 y И като седна Исус срещу съкровищницата, гледаше как народът пуска пари в съкровищницата; и мнозина богаташи пускаха много.

42 А една бедна вдовица дойде и пусна две лепти, т. е. един кодрант.

43 z И повика учениците Си и им каза: Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в съкровищницата;

44 aa защото те всички пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко, което имаше – целия си имот.
Copyright information for BulProtRev