Mark 13:1-31

Пророчеството за разрушаването на храма и края на света

( Мат. 24:1-28 ; Лука 21:5-24 )

1 a Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: Учителю, виж какви камъни и какви здания!

2 b А Исус му каза: Виждаш ли тези големи здания? Тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине.

3 И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър, Яков, Йоан и Андрей Го попитаха насаме:

4 c Кажи ни, кога ще бъде това? И какво ще бъде знамението, когато всичко това предстои да се изпълни?

5 d И Исус започна да им казва: Пазете се да не ви подмами някой.

6 Мнозина ще дойдат в Мое име и ще кажат: Аз съм Христос , и ще подмамят мнозина.

7 А когато чуете за войни и за военни слухове, не се смущавайте; това трябва да стане; но това не е свършекът.

8 e Защото народ ще се повдигне против народ и царство против царство. Ще има трусове на разни места, ще има глад; а тези неща са само начало на страданията.

9 f Но вие гледайте себе си, защото ще ви предадат на съдилища и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствате на тях.

10 g Обаче първо трябва да се проповядва благовестието на всички народи.

11 h А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в онзи час, това говорете! Защото не сте вие, които говорите, а Святият Дух.

12 i Брат брата ще предаде на смърт и баща – дете; и деца ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят.

13 j И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои до край, той ще бъде спасен.

14 k И когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, която стои там, където не трябва (който чете – нека разбира), тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините;

15 и който е на покрива на къщата, да не слиза в къщата си, нито да влиза да вземе нещо от нея ;

16 и който е на нивата, да не се връща назад да вземе дрехата си.

17 l А горко на бременните и на кърмачките през онези дни!

18 При това, молете се да не стане това
13:18 Бягството ви.
през зимата;

19 n защото през онези дни ще има такава скръб, каквато не е имало досега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава.

20 И ако Господ не съкратеше онези дни, не би се избавила нито една душа
13:20 От гр. плът.
; но заради избраните, които Той избра, е съкратил дните.

21 p Тогава, ако ви каже някой: Ето, тук е Христос!, или: Ето там!, – не вярвайте;

22 защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, и избраните.

23 q А вие внимавайте; ето, предсказах ви всичко.

Идването на Човешкия Син в слава

( Мат. 24:29-35 ; Лука 21:25-33 )

24 r Но през онези дни, след онази скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си,

25 звездите ще падат от небето и силите, които са на небето, ще се разклатят.

26 s Тогава ще видят Човешкия Син, идещ на облаци с голяма сила и слава.

27 И тогава ще изпрати ангелите Си и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.

28 t А научете притчата от смокинята: Когато клоните ѝ вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото;

29 също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата.

30 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това.

31 u Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
Copyright information for BulProtRev