Mark 14:10-11

Предателството на Юда

( Мат. 26:14-16 ; Лука 22:3-6 )

10 a Тогава Юда Искариотски, онзи, който беше един от дванадесетте, отиде при главните свещеници, за да им Го предаде.

11 Те, като чуха, се зарадваха и обещаха да му дадат пари. И той търсеше сгоден случай да Го предаде.
Copyright information for BulProtRev