Mark 14:32-42

Молитва в Гетсиманската градина

( Мат. 26:36-46 ; Лука 22:39-46 )

32 a Отидоха на едно място, наречено Гетсимания; и Той каза на учениците Си: Стойте тук, докато се помоля.

33 И взе със Себе Си Петър, Яков и Йоан; и започна да се ужасява и измъчва.

34 b И им каза: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тук и бдете.

35 И като отиде малко напред, падна на земята; и се молеше, ако е възможно, да Го отмине този час, като казваше:

36 c Авва, Отче, за Тебе всичко е възможно; отмини Ме с тази чаша; не обаче както Аз искам, но както Ти искаш .

37 И дойде, намери ги заспали; и каза на Петър: Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да бдиш?

38 d Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото – немощно.

39 И пак отиде и се помоли, като каза същите думи.

40 И като дойде пак, намери ги заспали, защото очите им бяха натежали; и не знаеха какво да Му отговорят.

41 e И дойде трети път и им каза: Още ли спите и почивате? Достатъчно! Дойде часът! Ето, Човешкият Син бива предаден в ръцете на грешниците.

42 f Станете да вървим; ето, приближи се онзи, който Ме предава.
Copyright information for BulProtRev