Mark 14:43-52

Залавянето на Исус Христос

( Мат. 26:47-56 ; Лука 22:47-53 ; Йоан 18:1-12 )

43 a И веднага, докато Той говореше, дойде Юда, един от дванадесетте, и с него едно множество с мечове и сопи, изпратени от главните свещеници, книжниците и старейшините.

44 А онзи, който Го предаваше, беше им дал знак, като каза: Когото целуна за поздрав – Той е; хванете Го и Го заведете, като Го пазите здраво.

45 И когато дойде, веднага се приближи до Него и каза: Учителю! И Го целуна.

46 И те сложиха ръце на Него и Го хванаха.

47 А един от стоящите там измъкна меча си, удари слугата на първосвещеника и му отсече ухото.

48 b Исус заговори и им каза: Като срещу разбойник ли сте излезли с мечове и сопи да Ме уловите?

49 c Всеки ден бях при вас и поучавах в храма, и не Ме хванахте; но това стана, за да се сбъднат Писанията.

50 Тогава всички Го оставиха и се разбягаха.

51 И един младеж Го следваше, обвит с плащеница на голо; и те го хванаха.

52 А той, като остави плащеницата, избяга гол.
Copyright information for BulProtRev