Mark 15

Исус пред Пилат

( Мат. 27:1-2 , 11-26 ; Лука 23:1-5 , 13-25 ; Йоан 18:28—19:16 )

1 a И на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците и целият Синедрион незабавно свикаха съвещание и като вързаха Исус, отведоха Го и Го предадоха на Пилат.

2 b И Пилат Го попита: Ти ли си Юдейският Цар? А Той му отговори: Ти казваш.

3 И главните свещеници Го обвиняваха в много неща.

4 c А Пилат пак Го попита: Нищо ли не отговаряш? Виж за колко неща Те обвиняват!

5 d Но Исус вече нищо не отговори, така че Пилат се чудеше.

6 e А на всеки празник той им пускаше по един затворник, за когото отправеха прошение.

7 А имаше един на име Варава, затворен заедно с онези бунтовници, които по време на бунта бяха извършили убийство.

8 И народът се изкачи и започна да иска от Пилат да направи за тях, каквото имаше обичай да прави.

9 А Пилат им отговори: Искате ли да ви пусна Юдейския Цар

10 (понеже видя, че главните свещеници от завист Го бяха предали)?

11 f Но главните свещеници подбудиха народа да искат по-добре да им пусне Варава.

12 Пилат пак им каза: Тогава какво да направя с Този, Когото наричате Юдейски Цар?

13 А те пак изкрещяха: Разпъни Го!

14 А Пилат им каза: Че какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха: Разпъни Го!

15 g Тогава Пилат, като искаше да угоди на народа, пусна им Варава, а Исус бичува и Го предаде на разпятие.

Исус с трънен венец

( Мат. 27:27-31 ; Йоан 19:2-3 )

16 h Войниците Го заведоха вътре в двора, т. е. в преторията, и свикаха цялата дружина.

17 И Му облякоха пурпурна мантия, сплетоха и венец от тръни и Го положиха на главата Му.

18 И започнаха да Го поздравяват: Здравей, Царю Юдейски!

19 И Го удряха по главата с тръстикова пръчка, заплюваха Го и като коленичеха, кланяха Му се.

20 След като Му се подиграха, съблякоха Му пурпурната мантия, облякоха Го в Неговите дрехи и Го изведоха навън да Го разпънат.

Разпятието

( Мат. 27:32-56 ; Лука 23:26-49 ; Йоан 19:17-30 )

21 i И накараха да носи кръста Му някой си Симон Киринееца, баща на Александър и Руф, който минаваше на връщане от нива.

22 j И заведоха Исус на мястото Голгота, което значи Лобно място.

23 k И Му дадоха вино, смесено със смирна, но Той не прие.

24 l След като Го разпънаха, си разделиха дрехите Му и хвърлиха жребий за тях, кой какво да вземе.

25 m А беше третият час, когато Го разпънаха.

26 n А надписът на обвинението Му беше написан така: Юдейският Цар.

27 o И с Него разпънаха двама разбойника, един от дясната Му страна и един от лявата Му страна.

28 p И се изпълни Писанието, което казва: „И към беззаконниците беше причислен.“

29 q И които минаваха оттам, Го хулеха, като клатеха глави и казваха: Уха! Ти, Който разрушаваш храма и за три дни пак го съграждаш,

30 спаси Себе Си и слез от кръста!

31 Подобно и главните свещеници с книжниците Му се подиграваха, като казваха помежду си: Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави!

32 r Нека Христос, Израилевият Цар, слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме. И разпънатите с него Го ругаеха.

33 s А на шестия час настана тъмнина по цялата земя и продължи до деветия час.

34 t И на деветия час Исус извика със силен глас: Елои, Елои, лама савахтани? , което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?

35 И някои от стоящите там, като чуха, казаха: Ето, вика Илия.

36 u И един изтича, натопи гъба в оцет, надяна я на тръстикова пръчка и Му даде да пие, като казваше: Оставете Го! Да видим дали ще дойде Илия да Го снеме.

37 v А Исус, като нададе силен вик, издъхна.

38 w И завесата на храма се раздра на две, от горе до долу.

39 x А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че така извика и издъхна, каза: Наистина Този човек беше Божий Син.

40 y Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалена и Мария, майката на малкия Яков и на Йосия, и Саломия;

41 z които, когато беше в Галилея, вървяха след Исус и Му служеха; имаше и много други жени, които бяха дошли с Него в Йерусалим.

Погребението на Исус

( Мат. 27:57-61 ; Лука 23:50-56 ; Йоан 19:38-42 )

42 aa И когато вече се свечери, понеже беше Денят на Приготовлението, т. е. преди събота,

43 ab дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам очакваше Божието царство, и се осмели да влезе при Пилат и да поиска тялото на Исус.

44 А Пилат се учуди, че вече е умрял, и като повика стотника, попита го дали е мъртъв от дълго време.

45 И като разбра от стотника, отстъпи тялото на Йосиф.

46 ac И той купи плащеница и като Го сне, обви Го в плащеницата и Го положи в гроб, който беше изсечен в скала, и сложи камък върху гробната врата.

47 ad А Мария Магдалена и Мария, Йосиевата майка, гледаха къде Го полагат.
Copyright information for BulProtRev