Mark 16

Възкресението на Исус Христос

( Мат. 28:1-8 ; Лука 24:1-49 ; Йоан 20:1-23 )

1 a А когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария, майката на Яков, и Саломия купиха благоуханни масла, за да отидат и Го помажат.

2 b И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето.

3 И говореха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата? Защото беше твърде голям
16:3 Последните четири думи са преместени от края на 4-ти стих.
.

4 А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът беше отвален.

5 d И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен в дълга бяла дреха, и много се уплашиха
16:5 От гр. удивиха.
.

6 f А той им каза: Не се плашете
16:6 От гр. дивете.
; вие търсите Исус Назарянина, Разпънатия. Той възкръсна! Няма Го тук; ето мястото, където Го положиха.

7 h Но идете, кажете на учениците Му и на Петър, че Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите, както ви каза.

8 i И те излязоха и побегнаха от гроба, понеже трепет и ужас ги бяха обзели; и на никого нищо не казаха, защото се бояха.

9 j И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалена, от която беше изгонил седем зли духа.

10 k Тя отиде и извести на тези, които Го бяха придружавали, които Го жалееха и плачеха.

11 l Но те, като чуха, че бил жив и че тя Го видяла, не повярваха.

12 m След това Исус се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха, като отиваха в едно село.

13 И те отидоха и известиха на другите; но и на тях не повярваха.

14 n После се яви на самите единадесет ученика, когато бяха на трапезата, и ги смъмра за неверието и коравосърдечието им, защото не повярваха на тези, които Го бяха видели възкръснал.

15 o И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.

16 p Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден.

17 q И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;

18 r змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.

Възнесението на Исус

( Лука 24:50-53 ; Д.А. 1:9-11 )

19 s И така, след като им говорѝ, Господ Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.

20 t А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха.
Copyright information for BulProtRev