Mark 2

Излекуване на парализирания в Капернаум

( Мат. 9:1-8 ; Лука 5:17-26 )

1 a След известно време Той пак влезе в Капернаум; и се разчу, че бил в къщата.

2 И мнозина се събраха, така че и около вратата не можаха да се поберат; и Той им говореше Словото.

3 Дойдоха и донесоха при Него един паралитик. Носеха го четирима.

4 И като не можаха да се приближат до Него поради народа, разкриха покрива на къщата, където беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът.

5 b А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете.

6 А там имаше някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си:

7 c Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове освен единствено Бог?

8 d Исус, като разбра веднага с духа Си, че така размишляват в себе си, им каза: Защо размишлявате това в сърцата си?

9 e Кое е по-лесно – да кажа на паралитика: Прощават ти се греховете, или да кажа: Стани, вдигни постелката си и ходи?

10 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове (каза на паралитика):

11 На тебе казвам: Стани, вдигни постелката си и си иди у дома.

12 И той стана веднага, вдигна си постелката и излезе пред всички; така че всички се зачудиха и славеха Бога, и казваха: Никога не сме виждали такова нещо.

Призоваването на бирника Левий и общуването с грешници

( Мат. 9:9-13 ; Лука 5:27-32 )

13 f И Исус пак излезе край езерото; и цялото множество идваше при Него и Той ги поучаваше.

14 g Като минаваше, видя Левий Алфеев, който седеше в бирничеството, и му каза: Върви след Мен. И той стана и отиде след Него.

15 h И когато Исус седеше на трапезата в къщата му, заедно с Него и учениците Му насядаха и много бирници и грешници; защото бяха мнозина и вървяха след Него.

16 Тогава книжниците, които бяха от фарисеите, като видяха, че Той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците Му: Защо яде и пие с бирниците и грешниците?

17 i А Исус, като чу това, им каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, а грешниците (към покаяние).

Относно поста и съботата

( Мат. 9:14-17 , 12:1-8 ; Лука 5:33-39 , 6:1-5 )

18 j А Йоановите ученици и фарисеите постеха; и дойдоха и Му казаха: Защо Йоановите и фарисейските ученици постят, а Твоите не постят?

19 А Исус им каза: Могат ли сватбарите да постят, докато младоженецът е с тях? Дотогава, докато младоженецът е с тях, не могат да постят.

20 Но ще дойдат дни, когато младоженецът ще им бъде отнет, и тогава, през онези дни, ще постят.

21 k Никой не пришива кръпка от нетепан плат на вехта дреха; защото онова, което трябва да запълни скъсаното , отдира от нея – новото от вехтото, и съдраното става по-грозно.

22 И никой не налива ново вино в стари мехове; защото виното ще спука меховете и ще се изхабят и виното, и меховете; но наливат ново вино в нови мехове.

23 l И в една събота, когато минаваше през посевите, учениците Му, като вървяха по пътя, започнаха да късат класове.

24 И фарисеите Му казаха: Виж! Защо вършат в събота нещо, което не е позволено?

25 m А Той им отговори: Не сте ли чели какво направи Давид, когато беше в нужда и огладня, както и мъжете , които бяха с него?

26 n Как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник, и изяде присъствените хлябове, които не е позволено на никого да яде освен на свещениците, като даде и на онези, които бяха с него?

27 И им каза: Съботата е направена за човека, а не човекът за съботата;

28 o така че Човешкият Син е господар и на съботата.
Copyright information for BulProtRev