Mark 3

Излекуване в събота на човек с изсъхнала ръка

( Мат. 12:9-14 ; Лука 6:6-11 )

1 a И Той влезе пак в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка.

2 И Го наблюдаваха дали ще го изцели в съботен ден, за да Го обвинят.

3 Той каза на човека с изсъхналата ръка: Изправи се в средата.

4 А на тях каза: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден или да се прави зло? Да се спаси ли живот или да се погуби? А те мълчаха.

5 А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Протегни си ръката. Той я протегна и ръката му оздравя.

6 b И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с иродианите против Него, как да Го погубят.

7 c Тогава Исус се оттегли с учениците Си към езерото и голямо множество от Галилея ги последва.

8 И от Юдея, от Йерусалим, от Идумея, от другата страна на Йордан, както и от околностите на Тир и Сидон – едно голямо множество дойде при Него, като чуха колко много чудеса правел.

9 И поръча на учениците Си да Му услужат с една ладия поради народа, за да не Го притискат.

10 Защото беше изцелил мнозина, така че онези, които страдаха от язви, Го притискаха, за да се допрат до Него.

11 d И нечистите духове, когато Го виждаха, падаха пред Него и викаха, като казваха: Ти си Божий Син.

12 e Но той строго им заръчваше да не Го изявяват.

Избиране на дванадесетте ученици

( Мат. 10:1-4 ; Лука 6:12-16 )

13 f След това се изкачи на хълма и повика при Себе Си онези, които искаше; и те дойдоха при Него.

14 g И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и за да ги изпраща да проповядват,

15 и да имат власт да изгонват бесове.

16 h Определи: Симон, на когото даде името Петър;

17 и Яков Зеведеев и Якововия брат Йоан, на които даде името Воанергес, което значи синове на гърма,

18 и Андрей и Филип, Вартоломей и Матей, Тома и Яков Алфеев, Тадей и Симон Ханаанец
3:18 Или: Зелот.
,

19 и Юда Искариотски, който Го и предаде.

Божествената власт на Исус Христос

( Мат. 12:22-32 ; Лука 11:14-23 )

20 j И отидоха в една къща; и пак се събра народ, така че те не можаха дори хляб да ядат.

21 k А близките Му, като чуха това, отидоха, за да Го приберат; защото казваха, че не бил на Себе Си.

22 l И книжниците, които бяха слезли от Йерусалим, казваха, че Той има Веелзевул и че изгонва бесовете чрез началника на бесовете.

23 m Но Той, като ги повика, им говореше с притчи: Как може Сатана да изгонва Сатана?

24 n Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои.

25 И ако един дом се раздели против себе си, този дом няма да може да устои.

26 И ако Сатана е въстанал против себе си и се е разделил, той не може да устои, но е дошъл краят му.

27 o И никой не може да влезе в къщата на силния човек , за да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния и тогава ще ограби къщата му.

28 p Истина ви казвам, че всички грехове на човешкия род ще бъдат простени и всички хули, с които биха богохулствали;

29 но ако някой похули Святия Дух, за него няма прошка довека, а е виновен за вечен грях.

30 Това каза Той, защото казваха: Има нечист дух.

Майката и братята на Исус Христос

( Мат. 12:46-50 ; Лука 8:19-21 )

31 q И, ето, дойдоха майка Му и братята Му и като стояха навън, изпратиха до Него да Го повикат.

32 А около Него седеше едно множество; и Му казаха: Ето, майка Ти и братята Ти са вън и Те търсят.

33 А Той им отговори: Коя е майка Ми? Кои са братята Ми?

34 И като изгледа седящите около Него, каза: Ето майка Ми и братята Ми!

35 Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат и сестра, и майка.
Copyright information for BulProtRev